leftcenterrightdel
 Chi bộ VKSND huyện Tiên Du học tập Nghị quyết của Đảng.

Thời gian qua, trên cơ sở những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội, trong bối cảnh tác động của dịch bệnh COVID-19, tình trạng vi phạm pháp luật, tranh chấp dân sự xảy ra ngày càng nhiều, với những hành vi, tình tiết ngày càng phức tạp, gây khó khăn, thách thức không nhỏ cho các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện Tiên Du nói riêng và toàn tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Chính những khó khăn đó đòi hỏi các cơ quan tư pháp, trong đó có Viện kiểm sát luôn có những giải pháp mới, tăng cường củng cố về tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, kỷ cương, bản lĩnh và trách nhiệm để đáp ứng mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ VKSND huyện Tiên Du nhiệm kỳ 2020-2025, Chi ủy chi bộ đã kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Gắn nội dung các khâu công tác đột phá vào sinh hoạt chuyên đề, tăng cường kiểm tra, giám sát; kết hợp phương thức mỗi cá nhân cam kết tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó, Chi bộ đã đạt được nhiều kết quả khả quan, toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa trong Chi bộ và toàn đơn vị. Trong thực hiện nhiệm vụ, Chi bộ VKSND huyện Tiên Du luôn đổi mới, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành với phương châm hoạt động của Ngành là “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” làm nền tảng. Đơn vị đã chủ động phối hợp trong công tác đấu trang phòng chống vi phạm, tội phạm, đồng thời thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, cũng như của Ngành đã đề ra. 

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, căn cứ vào diễn biến của dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của Ngành, của các cấp, VKSND huyện Tiên Du luôn chủ động, tích cực thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra, không phụ thuộc vào các yếu tố khách quan. Chi ủy Chi bộ đã chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên xây dựng kế hoạch và thực hiện ngay khi có thể; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và trong công tác nghiệp vụ nhằm khắc phục những khó khăn trong thời điểm dịch bệnh bùng phát. Nhờ vậy, VKSND huyện Tiên Du đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu đều đạt và vượt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố luôn được đơn vị quan tâm. Các Kiểm sát viên được phân công giải quyết đã chủ động đề ra các biện pháp phối hợp với Cơ quan điều tra cùng cấp, bảo đảm các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố khi giải quyết đều có sự tham gia của Viện kiểm sát. Tất cả các tin báo, tố giác mới tiếp nhận, Kiểm sát viên đều đề ra yêu cầu xác minh sát với vụ việc, được Điều tra viên thực hiện và đánh giá cao, qua đó giúp cho công tác giải quyết nguồn tin đúng tiến độ, có chất lượng.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa vụ án hình sự.

Trong công tác kiểm sát điều tra, Kiểm sát viên của đơn vị luôn tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra theo đúng Chỉ thị số 06 ngày 6/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao và đề ra các giải pháp, phương hướng giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhằm phòng chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Kiểm sát viên đã phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên tiến hành lấy lời khai, hỏi cung các bị can bị khởi tố, tăng cường biện pháp ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung, đảm bảo tất cả các vụ án đều có yêu cầu điều tra trọng tâm, chất lượng giúp Điều tra viên thực hiện công tác điều tra vụ án được triệt để, đúng thời hạn, từ đó các hoạt động điều tra đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều năm liền trên địa bàn huyện không xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm, người phạm tội.

Lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng đổi mới phương pháp đào tạo tại chỗ, tăng cường nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, nhất là việc nâng cao hoạt động tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.

Ngoài ra, trong lĩnh vực dân sự, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và đề ra nhiều giải pháp nhằm bảo đảm kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính; tăng cường nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp; kiểm sát chặt chẽ tất cả các bản án, quyết định của Tòa án.

Một trong những nhiệm vụ đột phá của chi bộ VKSND huyện Tiên Du là việc xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Chi bộ đã tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt đường lối chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết 25 ngày 21/5/2020, Nghị quyết số 53 ngày 22/9/2020, Nghị quyết số 27 ngày 6/4/2021, Công văn số 54 ngày 1/9/2021, Công văn số 32 ngày 4/5/2022 của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Bắc Ninh đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhằm kịp thời định hướng về công tác tư tưởng.

Cán bộ, đảng viên, trong đó người đứng đầu đã thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên đơn vị luôn có lập trường tư tưởng vững vàng; không có trường hợp biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Công tác kiểm tra, giám sát được Chi ủy Chi bộ chú trọng. Năm 2021, chi bộ đã ban hành quyết định, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các đồng chí đảng viên của chi bộ về thực hiện Điều lệ Đảng và nhiệm vụ được giao của đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, đã phát hiện một số còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ, từ đó kịp thời uốn nắn khắc phục sửa chữa.

Trong công tác cải cách tư pháp, chi bộ luôn tích cực thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy. Hàng năm, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ huyện về nhiệm vụ cải cách tư pháp vào chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát để tổ chức thực hiện, đồng thời, tham mưu, đóng góp thiết thực cho công tác này tại địa phương.

VKSND huyện luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng về tiếp nhận, quản lý và xử lý nguồn tin về tội phạm theo quy chế phối hợp liên ngành đề ra, do Viện kiểm sát chủ trì ký kết quy chế phối hợp liên ngành để giải quyết các vụ việc khó khăn, vướng mắc, phức tạp. Công tác phối hợp liên ngành luôn được duy trì, nhiều quy định mới của pháp luật được liên ngành áp dụng đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ngoài công tác chuyên môn, VKSND huyện Tiên Du cũng đã tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội; thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoạt động chính trị, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được Huyện đoàn Tiên Du và Liên đoàn Lao động huyện ghi nhận, biểu dương. Trong đợt dịch bệnh COVID-19 bùng phát, VKSND huyện Tiên Du đã phát động cán bộ, công chức, người lao động toàn đơn vị ủng hộ nhân dân miền Nam phòng, chống COVID-19, tham gia nhắn tin ủng hộ chương trình “Toàn dân ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19”, và phối hợp với Công đoàn đơn vị ủng hộ bà con nông dân 2 tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh trong việc thu mua giải cứu nông sản do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 năm 2021.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Tiên Du mua nông sản ủng hộ nông dân trong đợt dịch COVID-19 năm 2021

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, chi bộ VKSND huyện Tiên Du tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Trần Thị Thu Hòa - VKSND huyện Tiên Du, Bắc Ninh