Theo Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC, ngày 6/6/2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương có công văn số 20/HĐTĐKT-VI đề nghị Hội đồng TĐKT các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương... tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT” theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 71 của Hội đồng TĐKT Trung ương.

Hướng dẫn của VKSND tối cao nêu rõ: Để có cơ sở đánh giá toàn diện, đúng thực chất việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 34-CT/TW), VKSND tối cao hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành tiến hành sơ kết, tập trung vào các nội dung chủ yếu, đó là: Công tác quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị; sự chuyển biến về nhận thức và vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Hội đồng TĐKT các cấp trước yêu cầu đổi mới công tác TĐKT theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Đánh giá kết quả đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước: Về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; chất lượng, hiệu quả, tác dụng của các phong trào thi đua (do Ngành, địa phương, đơn vị phát động) trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương.

Phong trào thi đua do VKSND tối cao phát động được đánh giá có hiệu quả, thiết thực? Kết quả hưởng ứng, thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động (phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”).

Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; những biện pháp, cách làm hay, hiệu quả nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền...

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng trao cờ thi đua của ngành KSND cho các đơn vị tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của ngành KSND

Kết quả đổi mới công tác khen thưởng: Đánh giá các chủ trương, biện pháp về quản lý nhà nước, việc nghiên cứu và ban hành các văn bản về TĐKT của Ngành, của đơn vị. Kết quả và chất lượng công tác khen thưởng; việc chấp hành các quy định của pháp luật về TĐKT; quy trình, thủ tục, cải cách thủ tục hành chính trong khen thưởng của Ngành, của đơn vị.

Đánh giá, tổng hợp các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền từ sau khi có Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu 3 năm 2016, 2017 và 2018. Đánh giá những chuyển biến và kết quả trong việc khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp trên khen thưởng cho tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp.

Về tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác TĐKT: Đánh giá về tổ chức và hoạt động của Hội đồng TĐKT; tình hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ; việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới công tác TĐKT trong thời gian tới và các kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).

Cũng theo Hướng dẫn, trên cơ sở các nội dung trên, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Viện kiểm sát quân sự Trung ương tiến hành sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, gửi báo cáo sơ kết về VKSND tối cao (Vụ 16) trước ngày 15/11/2019...

 

P.V