Về nội dung, Kế hoạch nêu rõ: Thứ nhất, Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao (Trang tin điện tử), báo điện tử Bảo vệ pháp luật tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các Nghị định của Chính phủ, hệ thống văn bản hướng dẫn liên quan. Cụ thể là, đăng tải toàn văn nội dung Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các nghị định, văn bản hướng dẫn liên quan trên Trang tin điện tử VKSND tối cao. Bên cạnh đó, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tối cao tổ chức quán triệt đến các đơn vị thuộc phạm vi quản lý việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị.

Thứ hai, Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học VKSND tối cao tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công của Ngành; báo cáo, đề xuất Viện trưởng VKSND tối cao, tổ chức thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Thời gian thực hiện, hoàn thành từ Quý II/2018 đến hết năm 2018.

Thứ ba, Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học VKSND tối cao căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức quản lý, sử dụng tài sản công, xây dựng quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ngành, trình Viện trưởng VKSND tối cao ban hành. Rà soát danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của ngành KSND, trên cơ sở đó, đề xuất Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết). Thời gian thực hiện, hoàn thành từ Quý II/2018 đến hết năm 2018.

Thứ tư, Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Cục quản lý Công sản - Bộ Tài chính, Văn phòng VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tối cao tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện, tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản hướng dẫn hiện hành cho các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công trong toàn Ngành. Nội dung tập huấn tập trung vào Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản quy định, hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài sản công của Bộ Tài chính, của VKSND tối cao. Thời gian thực hiện, hoàn thành trong Quý III/2019.

Thứ năm, Cục Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Thanh tra VKSND tối cao, Văn phòng VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, các đơn vị dự toán trực thuộc VKSND tối cao, cá nhân khác có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Thời gian thực hiện: Hàng năm hoặc đột xuất theo quy định pháp luật.

P.V

Theo Kế hoạch của VKSND tối cao, việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công còn nhằm nâng cao nhận thức của Thủ trưởng các đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành về vị trí, vai trò công tác quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản công; quyền và nghĩa vụ của các đơn vị, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng tài sản công để công tác quản lý nhà nước về tài sản công của Ngành đúng pháp luật, khai thác và sử dụng tài sản công một cách hợp lý, hiệu quả.