leftcenterrightdel
Cải cách thủ tục hành chính tại Bộ Y tế vẫn chưa đạt yêu cầu 

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng như hoàn thiện hành lang pháp lý, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc phân cấp cho địa phương, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành,từng bước thiết lập và vận hành nền hành chính phục vụ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Y tế vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ chưa thực sự nghiêm túc, chưa đạt yêu cầu của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định chưa được khắc phục. Chậm ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính dẫn tới số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 còn thấp. Việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích chưa được triển khai thực hiện ở hầu hết các đơn vị.

Nguyên nhân là do lãnh đạo các đơn vị chưa thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng trong việc thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính, chưa chú trọng và đầu tư đúng mức cả về nhân lực và vật lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính; Trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chưa chú trọng đến việc lấy ý kiến các bên liên quan và thực hiện đánh giá tác động quy định của thủ tục hành chính; Việc thẩm định, thẩm tra nội dung thủ tục hành chính còn mang tính hình thức;

Các quy định về thủ tục hành chính tại các văn bản còn mang nặng tính thủ công, chưa cụ thể hóa những nội dung ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện theo phương thức trực tuyến; Việc công bố thủ tục hành chính, niêm yết công khai tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính còn chậm làm ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hành chính; Chưa triển khai áp dụng quy trình theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính và trả lời kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; Các hệ thống dịch vụ công chưa được xây dựng một cách thống nhất, đồng bộ, các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị chưa có sự kết nối liên thông và chia sẻ thông tin, dữ liệu.

Từ thực trạng đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương kiện toàn và tổ chức bộ phận Một cửa Bộ Y tế để đưa vào hoạt động chậm nhất vào quý I năm 2020, bảo đảm thuận tiện cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính; Cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố có cơ sở công bố danh mục, niêm yết công khai thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn tỉnh, thành phố;

 Theo dõi chặt chẽ và đôn đốc xây dựng, ban hành kịp thời quyết định công bố của các đơn vị chức năng thuộc Bộ; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại các đơn vị chức năng thuộc Bộ; Phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa để chính thức khai trương trong tháng 9/2019 và thực hiện kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia vào tháng 11/2019….

Lê Sử