Theo đó, Giám đốc Sở Y tế có văn bản chỉ đạo các đơn vị đang thực hiện việc ghép thận rà soát, kiểm tra, báo cáo quy trình thực hiện hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người theo quy định tại Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006 và các văn bản liên quan khác. 

Bên cạnh công khai thông tin và kết quả xác minh, xử lý cho cơ quan truyền thông, Sở Y tế báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 4/5. 

Ngày 12/4, trên các phương tiện truyền thông có đưa tin “Cò buôn thận tung hoành ở bệnh viện Sài Gòn”, nội dung bài báo phản ánh thực trạng một số “cò” đang có hành vi móc nối để bán thận trái phép.

Nguyễn Bích Thủy