Tổng số văn bản:885
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
45/2018/TT-BGTVT 13/08/2018 01/10/2018 Tải về
2
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
09/2018/TT-BNNPTNT 13/08/2018 27/09/2018 Tải về
3
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia
72/2018/TT-BTC 10/08/2018 25/09/2018 Tải về
4
Phê duyệt Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
996/QĐ-TTg 10/08/2018 10/08/2018 Tải về
5
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương
34/2018/QĐ-TTg 10/08/2018 12/10/2018 Tải về
6
Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu
1005/QĐ-TTg 10/08/2018 10/08/2018 Tải về
7
Công nhận huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
1011/QĐ-TTg 10/08/2018 10/08/2018 Tải về
8
Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
1010/QĐ-TTg 10/08/2018 10/08/2018 Tải về
9
Giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
995/QĐ-TTg 09/08/2018 09/08/2018 Tải về
10
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
985/QĐ-TTg 08/08/2018 08/08/2018 Tải về
11
Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
986/QĐ-TTg 08/08/2018 08/08/2018 Tải về
12
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
70/2018/TT-BTC 08/08/2018 22/09/2018 Tải về
13
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương
144-QĐ/TW 08/08/2018 08/08/2018 Tải về
14
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
06/2018/TT-BXD 08/08/2018 25/09/2018 Tải về
15
Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
104/2018/NĐ-CP 08/08/2018 08/08/2018 Tải về
16
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
105/2018/NĐ-CP 08/08/2018 08/08/2018 Tải về
17
Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018
104/NQ-CP 08/08/2018 08/08/2018 Tải về
18
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018
987/QĐ-TTg 08/08/2018 08/08/2018 Tải về
19
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng
07/2018/TT-BXD 08/08/2018 25/09/2018 Tải về
20
Hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
69/2018/TT-BTC 08/08/2018 01/10/2018 Tải về
21
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
962/QĐ-TTg 07/08/2018 07/08/2018 Tải về
22
Về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước
22/CT-TTg 07/08/2018 07/08/2018 Tải về
23
Về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
34-KL/TW 07/08/2018 07/08/2018 Tải về
24
Sửa đổi Điều 3 Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020
965/QĐ-TTg 07/08/2018 07/08/2018 Tải về
25
Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
103/2018/NQ-CP 07/08/2018 10/10/2018 Tải về
26
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2017/TT-BYT ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khoẻ cho thuyền viên
17/2018/TT-BYT 06/08/2018 01/10/2018 Tải về
27
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền ban hành của Thủ tướng Chính phủ
33/2018/QĐ-TTg 06/08/2018 20/09/2018 Tải về
28
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
11/2018/TT-BKHCN 06/08/2018 15/09/2018 Tải về
29
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
08/2018/TT-BNNPTNT 06/08/2018 20/09/2018 Tải về
30
Hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
67/2018/TT-BTC 06/08/2018 01/09/2018 Tải về
31
Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ
68/2018/TT-BTC 06/08/2018 19/09/2018 Tải về
32
Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
960/QĐ-TTg 06/08/2018 06/08/2018 Tải về
33
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu
101/NQ-CP 03/08/2018 03/08/2018 Tải về
34
Tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII
66-HD/BTGTW 03/08/2018 03/08/2018 Tải về
35
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng
31/2018/QĐ-TTg 03/08/2018 20/09/2018 Tải về