Tổng số văn bản:900
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Sóc Trăng
108/NQ-CP 16/08/2018 16/08/2018 Tải về
2
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035
1039/QĐ-TTg 16/08/2018 16/08/2018 Tải về
3
Hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh chính phủ
74/2018/TT-BTC 16/08/2018 01/01/2019 Tải về
4
về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
107/NQ-CP 16/08/2018 16/08/2018 Tải về
5
Sửa đổi Phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
20/2018/TT-BCT 15/08/2018 01/01/2019 Tải về
6
Hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước
73/2018/TT-BTC 15/08/2018 01/10/2018 Tải về
7
Về kinh doanh xuất khẩu gạo
107/2018/NĐ-CP 15/08/2018 01/10/2018 Tải về
8
Phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điển tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
1017/QĐ-TTg 14/08/2018 14/08/2018 Tải về
9
Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
03/2018/TT-BTNMT 14/08/2018 01/10/2018 Tải về
10
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đắk Lắk
106/NQ-CP 14/08/2018 14/08/2018 Tải về
11
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung
10/2018/TT-BNNPTNT 14/08/2018 14/02/2019 Tải về
12
Về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019
1016/QĐ-TTg 14/08/2018 14/08/2018 Tải về
13
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải
35/2018/QĐ-TTg 14/08/2018 01/10/2018 Tải về
14
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
17/2018/TT-NHNN 14/08/2018 01/10/2018 Tải về
15
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề: Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành máy thi công nền; Vận hành cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng; Bảo vệ thực vật; Chế biến và bảo quản thủy sản; Quản trị mạng máy tính; Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas
08/2018/TT-BLĐTBXH 14/08/2018 01/10/2018 Tải về
16
Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
45/2018/TT-BGTVT 13/08/2018 01/10/2018 Tải về
17
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
09/2018/TT-BNNPTNT 13/08/2018 27/09/2018 Tải về
18
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Dự trữ quốc gia
72/2018/TT-BTC 10/08/2018 25/09/2018 Tải về
19
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương
34/2018/QĐ-TTg 10/08/2018 12/10/2018 Tải về
20
Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu
1005/QĐ-TTg 10/08/2018 10/08/2018 Tải về
21
Về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
1010/QĐ-TTg 10/08/2018 10/08/2018 Tải về
22
Phê duyệt Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
996/QĐ-TTg 10/08/2018 10/08/2018 Tải về
23
Công nhận huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
1011/QĐ-TTg 10/08/2018 10/08/2018 Tải về
24
Giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
995/QĐ-TTg 09/08/2018 09/08/2018 Tải về
25
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
985/QĐ-TTg 08/08/2018 08/08/2018 Tải về
26
Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020
70/2018/TT-BTC 08/08/2018 22/09/2018 Tải về
27
Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng
07/2018/TT-BXD 08/08/2018 25/09/2018 Tải về
28
Hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
69/2018/TT-BTC 08/08/2018 01/10/2018 Tải về
29
Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
986/QĐ-TTg 08/08/2018 08/08/2018 Tải về
30
Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
105/2018/NĐ-CP 08/08/2018 08/08/2018 Tải về
31
Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
104/2018/NĐ-CP 08/08/2018 08/08/2018 Tải về
32
Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018
104/NQ-CP 08/08/2018 08/08/2018 Tải về
33
Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương
144-QĐ/TW 08/08/2018 08/08/2018 Tải về
34
Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
06/2018/TT-BXD 08/08/2018 25/09/2018 Tải về
35
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018
987/QĐ-TTg 08/08/2018 08/08/2018 Tải về