Tổng số văn bản:885
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
1090/QĐ-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Tải về
2
Về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 - 2023
115/NQ-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Tải về
3
Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
111/2018/NĐ-CP 31/08/2018 15/10/2018 Tải về
4
Quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và kiến nghị Chủ tịch nước quyết định ký kết thỏa thuận nhân danh Nhà nước không phải là điều ước quốc tế
36/2018/QĐ-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Tải về
5
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
113/2018/NĐ-CP 31/08/2018 15/10/2018 Tải về
6
Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn 2050
1089/QĐ-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Tải về
7
Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em
1086/QĐ-TTg 31/08/2018 31/08/2018 Tải về
8
Quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương
24/2018/TT-BCT 31/08/2018 09/10/2018 Tải về
9
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài
48/2018/TT-BGTVT 31/08/2018 01/11/2018 Tải về
10
Ban hành Danh mục thuốc thiết yếu
19/2018/TT-BYT 30/08/2018 15/10/2018 Tải về
11
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn
20/2018/TT-BYT 30/08/2018 11/01/2019 Tải về
12
Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
82/2018/TT-BTC 30/08/2018 15/10/2018 Tải về
13
Hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
83/2018/TT-BTC 30/08/2018 15/10/2018 Tải về
14
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Ninh Thuận
113/NQ-CP 30/08/2018 30/08/2018 Tải về
15
Quy định về giám sát các hệ thống thanh toán
20/2018/TT-NHNN 30/08/2018 01/01/2019 Tải về
16
Về quản lý và tổ chức lễ hội
110/2018/NĐ-CP 29/08/2018 15/10/2018 Tải về
17
Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035
1077/QĐ-TTg 29/08/2018 29/08/2018 Tải về
18
Về nông nghiệp hữu cơ
109/2018/NĐ-CP 29/08/2018 15/10/2018 Tải về
19
Về việc giao bổ sung dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2018 (kinh phí sự nghiệp)
1076/QĐ-TTg 29/08/2018 29/08/2018 Tải về
20
Về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu
1075/QĐ-TTg 29/08/2018 29/08/2018 Tải về
21
Hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
09/2018/TT-BLĐTBXH 28/08/2018 15/10/2018 Tải về
22
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
22/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 14/10/2018 Tải về
23
Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
1072/QĐ-TTg 28/08/2018 28/08/2018 Tải về
24
Về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng
05-QĐi/TW 28/08/2018 28/08/2018 Tải về
25
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
81/2018/TT-BTC 28/08/2018 12/10/2018 Tải về
26
Hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
80/2018/TT-BTC 28/08/2018 01/11/2018 Tải về
27
Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
12/2018/TT-BTP 28/08/2018 12/10/2018 Tải về
28
Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc
19/2018/TT-NHNN 28/08/2018 12/10/2018 Tải về
29
Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macao của nước CHND Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập
111/NQ-CP 27/08/2018 27/08/2018 Tải về
30
Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
110/NQ-CP 25/08/2018 25/08/2018 Tải về
31
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
21/2018/TT-BGDĐT 24/08/2018 10/10/2018 Tải về
32
Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang
47/2018/TT-BGTVT 24/08/2018 15/10/2018 Tải về
33
Về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018
1065/QĐ-TTg 23/08/2018 23/08/2018 Tải về
34
Về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ
24/CT-TTg 23/08/2018 23/08/2018 Tải về
35
Về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc
23/CTTTg 23/08/2018 23/08/2018 Tải về