Tổng số văn bản:885
STTTrích yếuSố văn bảnNgày ban hànhNgày hiệu lựcTệp
1
Về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp trong năm 2018
07/CT-TTg 05/03/2018 05/03/2018 Tải về
2
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt
267/QĐ-TTg 05/03/2018 05/03/2018 Tải về
3
Thành lập Ban Chỉ đạo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
129-QĐ/TW 05/03/2018 05/03/2018 Tải về
4
Về việc kéo dài thời hạn thí điểm áp dụng một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam
09/2018/QĐ-TTg 01/03/2018 15/04/2018 Tải về
5
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
10/2018/QĐ-TTg 01/03/2018 20/04/2018 Tải về
6
Ban hành Bảng phân loại tiêu dùng theo mục đích của hộ gia đình Việt Nam
11/2018/QĐ-TTg 01/03/2018 20/04/2018 Tải về
7
Quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
28/2018/NĐ-CP 01/03/2018 01/03/2018 Tải về
8
Về việc thành lập Tiểu ban CCOP Việt Nam
253/QĐ-TTg 01/03/2018 01/03/2018 Tải về
9
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
27/2018/NĐ-CP 01/03/2018 15/04/2018 Tải về
10
Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn
127-QĐ/TW 01/03/2018 01/03/2018 Tải về
11
Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT
07/2018/TT-BGDĐT 01/03/2018 16/04/2018 Tải về
12
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tổ nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
04/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 15/04/2018 Tải về
13
Công nhận thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
249/QĐ-TTg 28/02/2018 28/02/2018 Tải về
14
Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
26/2018/NĐ-CP 28/02/2018 28/02/2018 Tải về
15
Phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
250/QĐ-TTg 28/02/2018 28/02/2018 Tải về
16
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
25/2018/NĐ-CP 28/02/2018 01/05/2018 Tải về
17
Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
05/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 15/04/2018 Tải về
18
Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
01/2018/TT-BLĐTBXH 27/02/2018 12/04/2018 Tải về
19
Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
24/2018/NĐ-CP 27/02/2018 15/04/2018 Tải về
20
Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
16/NQ-CP 27/02/2018 27/02/2018 Tải về
21
Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
23/2018/NĐ-CP 23/02/2018 15/04/2018 Tải về
22
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
22/2018/NĐ-CP 23/02/2018 10/04/2018 Tải về
23
Quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
03/2018/TT-NHNN 23/02/2018 15/04/2018 Tải về
24
Quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ
21/2018/NĐ-CP 23/02/2018 10/04/2018 Tải về
25
Sửa đổi, bổ sung một số quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá
22/2018/TT-BTC 22/02/2018 08/04/2018 Tải về
26
Quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải
08/2018/TT-BGTVT 22/02/2018 15/04/2018 Tải về
27
Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ninh
15/NQ-CP 13/02/2018 13/02/2018 Tải về
28
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
02/2018/TT-NHNN 12/02/2018 12/02/2018 Tải về
29
Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô
18/2018/TT-BTC 12/02/2018 29/03/2018 Tải về
30
Hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
19/2018/TT-BTC 12/02/2018 29/03/2018 Tải về
31
Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2021
487/NQ-UBTVQH14 12/02/2018 12/02/2018 Tải về
32
Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới
23-CT/TW 09/02/2018 09/02/2018 Tải về
33
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 305/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số
17/2018/TT-BTC 09/02/2018 26/03/2018 Tải về
34
Quy định về thực hành tốt phòng thí nghiệm
04/2018/TT-BYT 09/02/2018 26/03/2018 Tải về
35
Quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm
04/2018/TT-BYT 09/02/2018 26/03/2018 Tải về