Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 2022
Bộ Tài chính công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 2022
10/11/2022 23:23
Cân đối ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm được đảm bảo
Cân đối ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm được đảm bảo
16/05/2022 23:13
Chi 4,65 nghìn tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm cho phòng, chống dịch bệnh
Chi 4,65 nghìn tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm cho phòng, chống dịch bệnh
16/07/2021 18:35
Chi ngân sách 11 tháng năm 2020 tăng 8,5 so với cùng kỳ năm 2019
Chi ngân sách 11 tháng năm 2020 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019
08/12/2020 18:04
Kho bạc nhà nước Phát hiện khoảng 108 khoản chi chưa đúng quy định
Kho bạc nhà nước: Phát hiện khoảng 108 khoản chi chưa đúng quy định
06/03/2019 23:46
Chi NSNN là chi tiêu tiền thuế đóng góp của dân nên phải bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả
Chi NSNNchi tiêu tiền thuế đóng góp của dân nên phải bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả
31/10/2018 08:36