Luật Phòng chống tham nhũng có nhiều quy định nhưng lại thiếu vắng chế tài. Nếu sử dụng ngôn ngữ đời thường thì giống như một con hổ không có răng.
 

 

Theo Thanh niên
.