Chính phủ đã ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Nhưng qua hoạt động thực tiễn cho thấy, nếu theo quy định này cũng chưa đáp ứng được yêu cầu kịp thời của thông tin.
 

 

Theo Giao thông vận tải