Tổng giám đốc KPL Khampheuy Philapha cho rằng nội dung bài viết cho thấy lý luận và thực tiễn qua hàng chục năm phát triển của Việt Nam theo mục tiêu đi lên CNXH trên cơ sở kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mang đặc trưng của Việt Nam. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa phong phú cả về lý luận và thực tiễn, vừa cho thấy sự sâu sắc về mục tiêu xây dựng đất nước tiến tới CNXH của Việt Nam.

Tổng giám đốc KPL nhấn mạnh những chỉ số kinh tế được nêu trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã minh chứng cụ thể cho việc Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, toàn diện, cơ bản trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh tế, qua 35 năm đổi mới; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự đoàn kết nhất trí và truyền thống tích cực của nhân dân Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu đề ra trong sự nghiệp xây dựng CNXH mang đặc trưng của Việt Nam.

Trong khi đó, ông Amiad Horowitz, phóng viên Báo People's World và cũng là thành viên Đảng Cộng sản Mỹ cho rằng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giải thích những điều kiện đặc biệt mà Việt Nam phải đối mặt và cách Việt Nam tiếp cận những điều kiện này với quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Theo ông, nhìn từ bên ngoài, nhiều người sẽ không hiểu nền kinh tế thị trường là một bộ phận cấu thành của công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam, và cũng có những thông tin tuyên truyền chống phá. Ở khía cạnh này, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cung cấp nhận thức thực sự về con đường mà Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam đang đi để xây dựng CNXH và cải thiện đời sống của nhân dân.
Theo TTXVN