Theo đó, SGDCK Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước dưới hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội; SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh là các công ty con do SGDCK Việt Nam đầu tư 100% vốn, hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân.

SGDCK Viê%3ḅt Nam có mức vốn điều lê%3ḅ là 3.000 tỷ đồng, được điều chuyển từ vốn điều lê%3ḅ của SGDCK Hà Nô%3ḅi và SGDCK Tp. Hồ Chí Minh. Trong quá trình hoạt động, SGDCK Việt Nam thực hiê%3ḅn tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đề án cũng đưa ra chức năng, nhiê%3ḅm vụ chính của SGDCK Việt Nam và của SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh. Bộ Tài chính quyết định tổ chức bộ máy của SGDCK Việt Nam; SGDCK Việt Nam quyết định tổ chức bộ máy của SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính.

PV