Đây là nội dung của Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 sẽ có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

leftcenterrightdel

Theo Quyết định, Agribank sẽ là 1 trong 4 doanh nghiệp thực hiện CPH Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ trở lên 

Ngoài ra, có 62 doanh nghiệp thực hiện CPH, Nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, có 27 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần.

Quyết định cũng nêu rõ: Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng các bộ quản lý, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, Tổng công ty có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện CPH theo đúng kế hoạch; xây dựng lộ trình tiếp tục bán phần vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa đảm bảo phù hợp với tiêu chí quy định.

Ngoài ra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; những trường hợp đặc thù, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương, phục vụ chiến lược phát triển ngành và các trường hợp đặc thù khác.

Đối với trường hợp Nhà nước cần nắm giữ từ 36% đến 50% vốn điều lệ khi thực hiện CPH các doanh nghiệp thuộc diện Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Định kỳ hàng quý và trước ngày 30/9/2020 báo cáo kết quả thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Minh Nhật - Thu Trang