leftcenterrightdel
 Ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Cụ thể, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015; Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011; Quyết định số 1190-QĐ/UBKTTW ngày 6/6/2019, căn cứ ý kiến thống nhất của Ban cán sự đảng Chính phủ tại văn bản số 986-CV/BCSĐCP ngày 18/7/2019, xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 02-TTr/BCSĐ ngày 24/6/2019 và của Bộ Nội vụ tại tờ trình số 262/TTr-BNV ngày 12/7/2019, tại Quyết định số 933/QĐ-TTg ban hành ngày 26/7/2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính do có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 36, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Huỳnh Quang Hải, ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính bằng hình thức cảnh cáo.

Theo kết luận của UBKT Trung ương, ông Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

PV