leftcenterrightdel
 Thanh tra TP HCM đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM.

Thanh tra TP HCM vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra phòng, chống tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP HCM (HFIC) giai đoạn 2020 - 2021.

Cụ thể, tại thông báo kết luận của Thanh tra TP HCM có nêu, HFIC chưa trích lập dự phòng 10 khoản nợ với số tiền 154.208.508.706 đồng; Đối chiếu, xác nhận công nợ chưa đầy đủ; Chưa tích cực đôn đốc, thực hiện các biện pháp để thu hồi các khoản nợ, có những khoản nợ kéo dài.

Tính đến ngày 31/12/2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HFIC là 1.165,81 tỉ đồng. Đây là số trích lập Quỹ Đầu tư phát triển từ 30% lợi nhuận sau thuế và các quỹ khác mà HFIC chưa kết chuyển do chưa được UBND TP HCM phê duyệt báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm.

leftcenterrightdel
 Thông báo Kết luận thanh tra. (Ảnh:MP)

Thanh tra TP HCM còn chỉ ra, HFIC cũng chưa trích nộp 20% số Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ đã trích sử dụng không hết năm 2015, 2016 và chưa nộp khoản trích từ năm 2019 số tiền 3.416.503.454 đồng về Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ TP HCM.

Liên quan đến việc đầu tư và kinh doanh vốn vào các lĩnh vực, nghành nghề, năm 2020 và 2021, giá trị vốn góp của HFIC tại 28 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn đầu tư theo sổ sách kế toán là 3.465,61 tỉ đồng.

Thanh tra TP HCM cho rằng, hiệu quả việc đầu tư tài chính của HFIC năm 2020, 2021 cao hơn lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm đối với tổ chức kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ bình quân của 4 ngân hàng cùng thời điểm (mức dao động từ 5,56% đến 6,2%/năm).

Tuy nhiên, một số công ty không chia lợi nhuận, cổ tức (năm 2020 có 10 doanh nghiệp, năm 2021 có 14 doanh nghiệp), trong đó có 7 doanh nghiệp bị lỗ, số lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2021 là 349 tỉ đồng. HFIC đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đối với các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ với số tiền 349 tỉ đồng; 7 doanh nghiệp bị lỗ nêu trên khó có khả năng bảo toàn vốn đầu tư.

Về việc cử người đại diện vốn, Thanh tra TP HCM nhận định HFIC chưa cử người đại diện vốn kịp thời đối với khoản đầu tư tại Công ty CP Cơ điện Thạch Anh. Đồng thời, người đại diện phần vốn của HFIC tại một số công ty cổ phần tuy có báo cáo nhưng chưa đề xuất biện pháp, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu quả đầu tư vốn.

Ngoài ra, Thanh tra TP HCM kết luận, việc thực hiện kiểm tra, giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp thành viên và doanh nghiệp được HFIC đầu tư vốn năm 2020, năm 2021 chưa kịp thời, chậm niên độ, đối tượng giám sát chưa đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Văn phòng UBND TP HCM đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM đồng ý nội dung kết luận thanh tra, đồng thời giao Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc HFIC lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng nghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước theo đúng quy định; Chấn chỉnh công tác quản lý, đối chiếu công nợ phải thu đúng theo quy định; Rà soát và có biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, đặc biệt là các khoản nợ phải thu quá hạn để đảm bảo thu hồi vốn, nhằm bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty…

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lãnh đạo HFIC khẩn trương triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV và Thanh tra Chính phủ; Chấn chỉnh công tác thẩm định cho vay, xây dựng phương án thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ xấu trong hoạt động cho vay từ nguồn vốn hoạt động; Sớm trình UBND TP HCM phương án thu hồi các khoản nợ quá hạn trong hoạt động cho vay từ nguồn vốn ủy thác.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP yêu cầu lãnh đạo HFIC tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót đã nêu tại kết luận thanh tra.

Mai Phong