leftcenterrightdel
 Kỳ điều hành này, các mặt hàng xăng dầu có sự tăng, giảm đan xen.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, thay đổi mức chi phí kinh doanh xăng dầu, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế  - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Theo đó, về Quỹ BOG xăng dầu: Không trích lập Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút. Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 23.848 đồng/lít (giảm 68 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 973 đồng/lít;

Giá xăng RON95-III tại kỳ điều hành này không cao hơn 24.821 đồng/lít (tăng 20 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Đối với các mặt hàng dầu, tại kỳ điều hành này giá dầu có sự tăng giảm đan xen. Cụ thể, giá dầu điêzen 0.05S bán lẻ là 21.610 đồng/lít (tăng 622 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa bán lẻ không cao hơn 21.594 đồng/lít (tăng 579 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Tuy nhiên, mặt hàng dầu madút 180CST 3.5S có giá bán không cao hơn 17.008 đồng/kg (giảm 288 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Về thời gian thực hiện:  Trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15h ngày 11/4/2024.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15h ngày 11/4/2024 đối với mặt hàng tăng giá, không muộn hơn 15h  ngày 11/4/2024 đối với mặt hàng giảm giá.


Nguyễn Anh