leftcenterrightdel
 Xuất nhập khẩu cả nước 11 tháng năm 2023 giảm hơn 8% so với cùng kỳ.

Theo số liệu của Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước tháng 11 năm 2023 ước đạt 60,88 tỉ USD, giảm 1,4% so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu tháng 11 ước đạt 29,8 tỉ USD, tăng 1% so với tháng trước. Ngoài ra, tổng xuất khẩu tháng 11 ước đạt hơn 31 tỉ USD, giảm 3,6% (tương ứng giảm 1,17 tỉ USD) so với tháng trước. Như vậy, cán cân thương mại tháng 11 ước tính xuất siêu là 1,28 tỉ USD.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, tổng xuất nhập khẩu ước đạt 619,17 tỉ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, nhập khẩu 11 tháng năm 2023 ước đạt 296,67 tỉ USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng xuất khẩu 11 tháng năm 2023 ước đạt 322,5 tỉ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, cán cân thương mại 11 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 25,82 tỉ USD.

Tình hình xuất nhập như trên đã tác động đến số thu ngân sách nhà nước. Theo đó, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1/11/2023 đến ngày 30/11/2023 đạt 32.699  tỉ đồng. Lũy kế từ ngày 1/1 đến 30/11/2023 đạt 335.116 tỉ đồng, bằng 78,9% dự toán, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2022. 

PV