Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết:

Về chính sách của Nhà nước đối với phát triển điện ảnh, công nghiệp điện ảnh: Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉnh lý bổ sung chính sách nhà nước đầu tư cho sáng tác kịch bản phim vào điểm b khoản 2 Điều 5 dự thảo Luật; Quy định tại dự thảo Luật theo hướng trong từng trường hợp cụ thể Nhà nước có thể đầu tư, hoặc hỗ trợ, đồng thời khuyến khích xã hội hóa xây dựng trường quay nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp điện ảnh…

leftcenterrightdel
 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh.

Về cấp Giấy phép phân loại phim: Dự thảo Luật được chỉnh lý theo hướng, phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép phân loại phim khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; quy định Giấy phép phân loại phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND cấp tỉnh cấp có giá trị trong toàn quốc.

Đồng thời, với quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về điện ảnh (Chương VII), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất giữ quy định như dự thảo Luật; không quy định nội dung  ủy quyền cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh  thực hiện việc cấp Giấy phép phân loại phim tại Luật Điện ảnh;…

Đối với nội dung còn ý kiến khác nhau về phổ biến phim trên không gian mạng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ cho rằng tiền kiểm kết hợp với hậu kiểm là phù hợp. Căn cứ đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung, chỉnh lý và quy định các biện pháp quản lý bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình, điều kiện Việt Nam hiện nay và xu thế chung của thế giới, bảo đảm việc kiểm soát chặt chẽ nội dung phim, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm như dự thảo Luật.

leftcenterrightdel
 Quốc hội thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi) với 449/467 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Liên quan đến quy định về cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu Quốc hội. Kết quả phiếu xin ý kiến cho thấy, đa số đại biểu Quốc hội lựa chọn phương án: Kịch bản tóm tắt phim và kịch bản chi tiết nội dung quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam bằng tiếng Việt. Căn cứ ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý, quy định như dự thảo Luật.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cũng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh tại dự thảo Luật với lý do Chính phủ nêu tại Báo cáo số 224/BC – CP ngày 10/6//2022 của Chính phủ gửi Quốc hội và giải trình trong Báo cáo số 216/BC-UBTVQH15 ngày 12/5/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp đó, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết bằng hệ thống điện tử. Kết quả biểu quyết cho thấy, với 449/467 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 90,16% tổng số đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Luật Điện ảnh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua gồm 8 chương, 50 điều, quy định về hoạt động điện ảnh; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; quản lý nhà nước về điện ảnh với nhiều quy định mới mang tính đột phá…

Vũ Cảnh