Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Duy Giảng; đồng chí Nguyễn Quang Dũng.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; trưởng các đoàn thể thuộc VKSND tối cao; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy VKSND tối cao; cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao; cán bộ làm công tác đảng…

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao đã thông báo, truyền đạt những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 2 đến ngày 8/10/2023.

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng, gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và một số vấn đề quan trọng khác.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kết quả của Hội nghị Trung ương 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương, góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển đất nước nhanh và bền vững vì Tổ quốc.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2023 và các năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cảm ơn đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã quán triệt tới Đảng bộ VKSND tối cao những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII. Đây là những nội dung rất quan trọng, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với việc truyền đạt của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao, đây là dịp để các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ VKSND tối cao trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến thay mặt Đảng ủy tiếp thu toàn bộ chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; Đảng ủy VKSND tối cao sẽ thể chế hóa vào các văn bản, hoạt động trong thời gian tới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đắc Thái