Chiều 5/7 tại trụ sở cơ quan, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15), VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Thanh tra VKSND tối cao cùng toàn thể cán bộ, công chức thuộc Vụ 15.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2019, Vụ 15 đã đạt được một số kết quả nổi bật. Theo đó, đơn vị đã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở Chỉ thị công tác năm 2019 của Viện trưởng VKSND tối cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện, Vụ 15 đã chủ động, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Viện ban hành Chỉ thị về công tác tổ chức cán bộ; hướng dẫn VKSND các địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ năm 2019.

Đơn vị đã xây dựng chương trình công tác năm 2019; chia theo từng tháng, quý, xác định cụ thể nhiệm vụ phải hoàn thành, phân công trách nhiệm thực hiện cho từng phòng, từng cá nhân; định rõ thời gian triển khai và hoàn thành.

Với nhiệm vụ được giao, Vụ 15 thường xuyên giao ban tuần, tháng, quý giữa lãnh đạo Vụ với các trưởng phòng để kịp thời xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và đề ra kế hoạch công tác tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Vụ 15

Bên cạnh đó, Vụ đã tích cực, chủ động đổi mới công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Chủ động tham mưu với Ban cán sự đảng sửa đổi các quy chế, quy định trong công tác tổ chức cán bộ; kịp thời tham mưu kiện toàn chức vụ lãnh đạo chủ chốt cho các đơn vị, VKSND các cấp.

Thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, Vụ đã tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao điều chỉnh giảm biên chế cho các đơn vị, VKSND các cấp. Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thi tuyển tổ chức thành công kỳ thi tuyển chọn Kiểm sát viên và trình Viện trưởng VKSND tối cao quyết định bổ nhiệm 948 Kiểm sát viên các ngạch đảm bảo đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, lãnh đạo, công chức trong đơn vị luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đề cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ đơn vị; luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị và ngành KSND phát triển toàn diện.

leftcenterrightdel
 Vụ trưởng Vụ 15 Tăng Ngọc Tuấn báo cáo tình hình của đơn vị tại hội nghị

6 tháng cuối năm 2019, Vụ 15 xác định các nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tiếp tục tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng xây dựng, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Ngành.

Tập trung công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện, trình Viện trưởng VKSND tối cao ban hành, như: Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành KSND; Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành KSND; Quy chế tuyển dụng công chức VKSND…

Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016-2021 của VKSND tối cao; thẩm định trình Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao phê duyệt chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021-2026 của ngành.

Tiếp tục hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm trong ngành KSND; tổ chức thi tuyển các chức danh tư pháp năm 2019 theo kế hoạch; tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao trình Chủ tịch nước kiện toàn chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao để đáp ứng yêu cầu công tác.

Tham mưu với lãnh đạo VKSND tối cao về việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác, biệt phái công chức, Kiểm sát viên các đơn vị thuộc VKSND tối cao theo kế hoạch. Điều động, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhân lực cho VKSND cấp cao.

Rà soát biên chế của các đơn vị, VKSND các cấp sau khi thực hiện tinh giản biên chế để tham mưu, phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thi tuyển công chức là sinh viên nhà trường tốt nghiệp khóa 2, khóa 3.

Tiếp tục tham mưu với lãnh đạo VKSND tối cao trong việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019; tập trung rà soát, sửa đổi, xây dựng mới chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ theo quy định của các luật mới về tư pháp, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp, đôn đốc triển khai xây dựng Phần mềm quản lý nhân sự trong ngành KSND.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Vụ 15 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Vụ 15, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những kết quả nổi bật mà Vụ 15 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 trong công tác tổ chức cán bộ.  

Cơ bản đồng tình với những nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019 được đơn vị xác định, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao cho rằng, để hoàn thành được các nhiệm vụ được giao, thời gian tới Vụ 15 cần khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng chất lượng công tác tham mưu đồng thời phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của cán bộ, công chức trong đơn vị.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao lưu ý, công tác cán bộ muốn làm tốt thì phải thực chất, phải đánh giá đúng và sát thực, đồng thời chỉ ra được những ưu, nhược điểm của cán bộ. Người làm công tác cán bộ ngoài các yếu tố chính trực, khách quan, công tâm, trách nhiệm thì còn phải năng động, sáng tạo, cập nhật thông tin kịp thời, đánh giá chính xác về cán bộ để bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, đúng năng lực, sở trường. Khi đã có được những thông tin sát, đúng thì tham mưu, đề xuất về cán bộ, dám bảo vệ và chịu trách nhiệm với đề xuất của mình.

Ngoài ra, theo đồng chí Viện trưởng, để công tác tổ chức cán bộ đạt hiệu quả, chất lượng thì đơn vị phải có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong đó có Đảng ủy, với Ban cán sự đảng trong việc xem xét, đánh giá, cho ý kiến đối với công tác này, từ đó mới góp phần nâng chất đội ngũ cán bộ của Ngành, có được đội ngũ cán bộ bản lĩnh, đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

V.T