Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy (tháng 5/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn 2 dự thảo Nghị quyết gồm: dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng (Quốc hội sẽ xem xét, quyết định tên gọi chính thức của dự thảo Nghị quyết) và dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Cùng với đó, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ Tám (tháng 10/2024) dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Điều chỉnh từ Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ Tám (tháng 10/2024) sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tám (tháng 10/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ Chín (tháng 5/2025) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Tại Nghị quyết cũng phân công cụ thể cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra các dự án, dự thảo được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An phân công Chính phủ là cơ quan trình; Ủy ban Tài chính - Ngân sách là cơ quan chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra. 

Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phân công Chính phủ là cơ quan trình; Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra. 

Đối với các dự án, dự thảo được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan được giao chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội để khẩn trương chuẩn bị hồ sơ các dự án, dự thảo bảo đảm chất lượng, tiến độ; trong quá trình soạn thảo, nếu điều chỉnh, bổ sung chính sách so với nội dung Chính phủ đã đề nghị thì phải đánh giá tác động đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các dự án, dự thảo tại phiên họp tháng 4/2024, chậm nhất là tại phiên họp tháng 5/2024.

Theo ĐBND