Cụ thể, tại Nghị quyết số 1076/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 9/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1077/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, kể từ ngày 9/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1075/NQ-UBTVQH14, Nghị quyết số 1079/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Lý Bình Minh, Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh và ông Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ, đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 9/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1074/NQ-UBTVQH14, Nghị quyết số 1078/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: ông Giàng Mạnh Nhà, ông Vũ Xuân Cường, kể từ ngày 9/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1072/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 5/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1071/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Trí Dũng, kể từ ngày 5/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1069/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Đặng Thị Phương, kể từ ngày 5/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1081/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 11/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1080/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Rạnh, kể từ ngày 11/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1083/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả bầu ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kể từ ngày 6/11/2020.

Theo Nghị quyết số 1082/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Đặng Tuyết Em, kể từ ngày 6/11/2020.

Tại Nghị quyết số 1070/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh, kể từ ngày 29/10/2020.

Tại Nghị quyết số 1073/NQ-UBTVQH14, UBTVQH phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Phan Chung, kể từ ngày 9/11/2020.

Theo Chinhphu.vn