leftcenterrightdel
Theo Quyết định, tổng biên chế năm 2021 sẽ giảm gần 4.000 so với năm 2020. ( ảnh minh họa: nguồn internet)

Cụ thể, tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng này đã giảm 3.867 biên chế so với năm 2020.

Theo Quyết định, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.344 biên chế. Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 106.836 biên chế; các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện 140.508 biên chế.

Đối với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế. Còn với các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước, tổng biên chế của 686 biên chế. Ngoài ra, mức dự phòng công chức là 552 biên chế.

Quyết định cũng nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong số biên chế công chức nêu trên.

Đồng thời, có trách nhiệm giao biên chế công chức làm việc ở nước ngoài đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ trong tổng số biên chế công chức nêu trên; giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong tổng biên chế nêu trên; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sử dụng biên chế công chức dự phòng.

Cũng theo quy định, các Bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Minh Nhật