Theo Bộ Tư pháp, để đảm bảo thi hành khoản 2 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, ngày 7/8/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BTP quy định quy trình ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Từ thời điểm Thông tư số 12/2013/TT-BTP được ban hành đến nay, căn cứ ban hành của Thông tư có nhiều văn bản QPPL đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Trong đó, ngày 22/6/2015, Quốc hội thông qua Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung vào năm 2020), theo đó, một số nội dung của Thông tư số 12/2013/TT-BTP không còn phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản QPPL.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1, 3 Điều 2 Thông tư số 12/2013/TT-BTP, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về văn bản QPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do mình chủ trì soạn thảo trong 5 ngày làm việc kể từ ngày văn bản QPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được ký ban hành. 

Theo đó, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi thông tin cho Bộ Tư pháp đối với từng văn bản QPPL sau khi được ban hành thay vì gửi bản tổng hợp cho tất cả văn bản QPPL được soạn thảo trong tháng, dẫn đến phát sinh nhiều công văn, thủ tục nội bộ không cần thiết giữa các cơ quan.

leftcenterrightdel
Quang cảnh một buổi họp báo Chính phủ thường kỳ. (Ảnh minh hoạ - TTXVN) 

Về thông tin do các cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp phục vụ xây dựng Thông cáo báo chí, ngoài những thông tin yêu cầu tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 12/2013/TT-BTP, thực tiễn xây dựng Thông cáo báo chí cho thấy cần thiết phải bổ sung nội dung về dự báo tác động của văn bản đối với cá nhân, tổ chức, xã hội và gửi kèm Tờ trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL để đơn vị xây dựng Thông cáo báo chí nghiên cứu, tổng hợp vì trong một số trường hợp thông tin của cơ quan chủ trì soạn thảo gửi không đầy đủ, gây khó khăn cho việc tổng hợp, xây dựng Thông cáo báo chí.

Mặt khác, trong quá trình tổng hợp, xây dựng Thông cáo báo chí, có trường hợp đã có số ký hiệu của văn bản QPPL nhưng Bộ Tư pháp không nhận được thông tin từ cơ quan soạn thảo, không tìm kiếm được trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và các phương tiện thông tin khác, gây khó khăn, chậm trễ cho việc tổng hợp, xây dựng Thông cáo báo chí.

Từ những lý do nêu trên, theo Bộ Tư pháp, việc ban hành Thông tư quy định việc ban hành thông cáo báo chí về văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BTP ngày 7/8/2013 là cần thiết.

Về nội dung mới, dự thảo Thông tư nêu rõ, tại khoản 1 Điều 1 về phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định việc xây dựng, ban hành thông cáo báo chí về văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, trừ văn bản QPPL có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

Khoản 2 Điều 1 về đối tượng áp dụng quy định: Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan được quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Điều 2 về cung cấp thông tin xây dựng Thông cáo báo chí nêu rõ: Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về văn bản QPPL do mình chủ trì soạn thảo đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành để phục vụ việc xây dựng Thông cáo báo chí.

Nội dung thông tin nêu rõ tên văn bản, ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành; hiệu lực thi hành; sự cần thiết, mục đích ban hành và nội dung chủ yếu của văn bản quy phạm pháp luật (theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư) và gửi kèm theo Tờ trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL.

Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm rà soát, tổng hợp và gửi Bộ Tư pháp thông tin về các văn bản QPPL được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng theo quy định tại khoản 1, 2 Điều này chậm nhất vào ngày 5 của tháng tiếp theo. Đối với văn bản QPPL có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi thông tin cho Bộ Tư pháp ngay sau khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp về danh sách văn bản QPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng (theo mẫu được ban hành kèm theo Thông tư) chậm nhất vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.

Về bố cục, dự thảo Thông tư giữ nguyên bố cục của Thông tư số 12/2013/TT-BTP, cụ thể gồm 7 Điều về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; cung cấp thông tin xây dựng Thông cáo báo chí; xây dựng Thông cáo báo chí; thời gian ban hành Thông cáo báo chí; đăng tải Thông cáo báo chí; trách nhiệm trong việc phối hợp ra Thông cáo báo chí; điều khoản thi hành.

P.V