leftcenterrightdel
 Theo dự thảo, các hộ có mức sử dụng điện từ 710kWh trở xuống (chiếm tới 98% ) sẽ có tiền điện phải trả giảm đi. Ảnh minh họa

Cụ thể, giá bán lẻ điện theo các cấp điện áp từ dưới 1 kV; trung áp từ 1-35kV và cao áp trên 35 kV trở lên; theo thời gian sử dụng điện trong ngày cho mục đích sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch, trạm/trụ sạc xe điện tại các cấp điện áp được áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện; nhóm khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt gồm 5 bậc có mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước được áp dụng khi điều kiện kỹ thuật cho phép đối với nhóm khách hàng mua điện tạm thời và mua điện ngắn hạn sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt; và khu vực nối lưới điện quốc gia cho khách hàng sử dụng điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia.

Chênh lệch chi phí của đơn vị điện lực do áp dụng giá bán điện thống nhất toàn quốc thấp hơn giá thành sản xuất kinh doanh điện được tính vào giá điện chung toàn quốc đối với các khu vực do EVN bán điện; đối với khu vực không do EVN bán điện, chênh lệch chi phí được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, các hộ có mức sử dụng điện từ 710kWh trở xuống, chiếm tới 98% tỉ lệ các hộ hiện nay, sẽ có tiền điện phải trả giảm đi. Tuy nhiên, tiền điện cho các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711kWh/tháng trở lên (chiếm 2% số hộ) sẽ phải trả tăng thêm.

Giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0 - 100kWh nhằm bảo đảm ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp (đang chiếm 33,48% số hộ), sẽ có cơ cấu giá chỉ bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân. Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện sẽ được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 401 - 700kWh và trên 700kWh.

Với các bậc từ 101 - 200kWh và 201 - 300kWh sẽ được giữ nguyên. Tuy nhiên với các bậc từ 401 - 700kWh và từ 700kWh trở lên được thiết kế nhằm bù trừ doanh thu cho các bậc thấp khi có cơ cấu giá tăng lên. Theo đó, từ 401 - 700kWh, cơ cấu giá điện sẽ được tính bằng 162% và từ 701kWh sẽ có cơ cấu giá là 180% so với mức giá bán lẻ điện bình quân (quy định cũ trước đây từ 401kWh trở lên có mức giá bằng 159%).

Dự thảo mới đưa ra cũng có một số thay đổi với một số nhóm khách hàng sử dụng điện. Cụ thể, với nhóm cơ sở lưu trú du lịch sẽ được áp dụng như mức giá điện của nhóm khách hàng sản xuất, tức là được hưởng mức giá thấp hơn.

Cũng theo dự thảo, hộ nghèo theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và gia đình chính sách có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt không quá 50kWh tiếp tục được Nhà nước hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

Về trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện: Bộ Công thương có trách nhiệm quy định và hướng dẫn thực hiện giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện; giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công thương xác định đối tượng cơ sở lưu trú du lịch áp dụng giá bán điện quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Quyết định này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí hộ chính sách xã hội được hưởng hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc tính toán tiền hỗ trợ hằng năm cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội theo quy định tại Điều 4 Quyết định này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra việc hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Đồng thời, bố trí ngân sách nhà nước hỗ trợ hằng năm cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội quy định tại Quyết định này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; Chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo quy định; Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội trên địa bàn.

Về điều khoản chuyển tiếp, Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện được tiếp tục áp dụng từ ngày quyết định này có hiệu lực đến ngày thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

Đại diện Cục Điều tiết Điện lực cho biết, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đồng bộ với các văn bản quy định khác.

 

Nguyễn Anh