Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú và Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú về việc đăng ký cư trú; đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; thông báo lưu trú; khai báo tạm vắng và trách nhiệm quản lý cư trú.

Thông tư được áp dụng đối với cơ quan, người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống trên lãnh thổ nước Cộng hòa XHXN Việt Nam.

Liên quan đến việc ủy quyền đăng ký cư trú, dự thảo Thông tư nêu rõ, chủ hộ hoặc người yêu cầu thực hiện các nội dung về đăng ký cư trú theo quy định của Luật Cư trú được ủy quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp người không có nơi thường trú, nơi tạm trú thực hiện việc khai báo thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 19 Luật Cư trú thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện.

Việc ủy quyền phải lập thành văn bản, được chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người được ủy quyền là thành viên trong hộ gia đình của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký cư trú không phải là cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên thì phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên.

Về các trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú, dự thảo Thông tư quy định, người trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền đã áp dụng biện pháp đó.

Cụ thể, người bị cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, biện pháp tạm giữ, tạm giam; người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đã có quyết định thi hành án nhưng đang tại ngoại hoặc được hoãn chấp hành án, tạm đình chỉ chấp hành án; người bị kết án phạt tù được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; người đang chấp hành án phạt tù, cấm cư trú, quản chế hoặc cải tạo không giam giữ; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đang trong thời gian thử thách.

Người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng; người phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ chấp hành; người bị quản lý trong thời gian làm thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Người bị cách ly do có nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng; các trường hợp khác theo quy định của luật.

Bên cạnh đó, địa điểm, khu vực được cơ quan, người có thẩm quyền công bố đang bị cách ly vì lý do phòng, chống dịch bệnh, ban bố tình trạng khẩn cấp trong thời gian áp dụng các biện pháp cách ly tính từ thời gian bắt đầu đến khi kết thúc tình trạng khẩn cấp thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục đăng ký cư trú.

Ngoài ra, người đang bị áp dụng hình phạt cấm cư trú thì không giải quyết các thủ tục về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú tại những địa phương mà Tòa án, cơ quan khác có thẩm quyền cấm người đó cư trú.

P.V