leftcenterrightdel
Để bảo đảm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành. Ảnh: Nguyễn Anh

Nhằm xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương nhằm đảm bảo triển khai thi hành Luật đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả. Quyết định số 264/QĐ-TTg ngày 20/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 yêu cầu:

Bảo đảm sự thống nhất của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Luật;

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả;

Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương phải có lộ trình cụ thể để đảm bảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 được thực hiện thống nhất, đầy đủ và đồng bộ, hiệu quả.

Cũng theo Kế hoạch, về rà soát văn bản pháp luật, Bộ Y tế thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính và các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Khám bệnh, chữa bệnh theo lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công và gửi về Bộ Y tế trong tháng 3/2023. 

Theo Kế hoạch, Bộ Y tế phải hoàn thành việc rà soát trên trong tháng 4/2023.

Về xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15.

Ngoài ra, Bộ Y tế thực hiện việc biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật và các văn bản thi hành Luật trong tháng 3/2023.

Trong năm 2023 và các năm tiếp theo, Bộ Y tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người dân, người hành nghề về các quy định về quyền và nghĩa vụ, các nội dung mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Đồng thời, tổ chức tập huấn triển khai Luật Khám bệnh, chữa bệnh cho cán bộ thuộc các bộ, ngành trung ương, địa phương nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Luật.

PV