Theo kế hoạch này, phong trào thi đua bám sát các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch, thông báo kết luận của của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND TP về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành KSND, phấn đấu đạt thành tích cao nhất trong thực hiện các nội dung trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của VKSND tối cao, VKSND thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, từ đó thay đổi về phương thức làm việc theo hướng chuyển đổi số.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Đà Nẵng phát động, tổ chức phong trào thi đua chuyển đổi số.

Thứ hai, kịp thời xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số với nội dung, biện pháp cụ thể, sát với yêu cầu chung và phù hợp với đặc điểm của mỗi đơn vị, cá nhân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, đánh giá về chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Thứ ba, tham mưu, đề xuất ý tưởng, nội dung, yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; nêu cao trách nhiệm, góp ý có chất lượng đối với các đề án, triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành.

Thứ tư, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin; tích cực tự học, tích luỹ kinh nghiệm; năng động, sáng tạo, có những sáng kiến về ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời giải quyết những yêu cầu đặt ra trong thực tiễn hoạt động của đơn vị, công tác chuyên môn của cá nhân.

Thứ năm, đạt chỉ số cao trong thực hiện Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND. Đảm bảo về bảo mật thông tin, an ninh mạng, quản lý, vận hành an toàn, thông suốt, các trang thiết bị công nghệ thông tin...

Cùng với việc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định chung về khen thưởng, cần lưu ý các yêu cầu về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân phải bảo đảm thực chất, có nhiều thành tích cụ thể, trong đó có thành tích nổi trội, điển hình hoặc sáng kiến đạt hiệu quả cao, có thể áp dụng trong phạm vi rộng. Báo cáo thành tích chính xác, rõ ràng, bình xét, đề nghị đúng trình tự, thủ tục, hồ sơ đầy đủ, gửi đúng thời hạn.

Phong trào thi đua được thực hiện từ quý IV năm 2023 đến hết quý III năm 2025. Khen thưởng vào dịp Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 hàng năm. Các đơn vị tổ chức sơ kết, gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng trước ngày 30/8/2024, tổ chức tổng kết, gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng trước ngày 30/8/2025 về Hội đồng Thi đua, khen thưởng VKSND thành phố.

 

 

Ngô Hùng - VKSND TP Đà Nẵng