leftcenterrightdel
 Đồng chí Huỳnh Hồng Việt- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp - Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra tại VKSND huyện Châu Thành.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2023; Định hướng số 09/HD-VKSTC ngày 13/01/2023 của VKSND tối cao về chương trình công tác thanh tra năm 2023; Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 6/1/2023 của Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp về công tác của ngành Kiểm sát Đồng Tháp năm 2023.

Ngay từ đầu năm, đơn vị Thanh tra-Khiếu tố đã tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Hướng dẫn, Kế hoạch của VKSND tối cao và VKSND tỉnh Đồng Tháp; đề ra Chương trình công tác của đơn vị và đăng ký tham gia các phong trào thi đua với nhiệm vụ đột phá là:“Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Thị Hoan- Chánh thanh tra VKSND tỉnh Đồng Tháp - Phó Đoàn kiểm tra thông qua chương trình  thanh tra tại VKSND huyện Tam Nông.

Với sự nỗ lực của từng công chức, sự đoàn kết phấn đấu của cả tập thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ công tác Thanh tra như : Đã thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch: 5/5 cuộc (đạt 100%); Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng VKSND TP Cao Lãnh. Kiểm tra 7/9 đơn vị trong việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra ở các đơn vị được thanh tra, kiểm tra năm 2022 (đạt 77,8%); Phối hợp phòng 1, phòng 2 kiểm tra 19 vụ án đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự trong tháng.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đều thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Chương trình và Kế hoạch công tác của ngành kiểm sát Đồng Tháp; thực hiện cơ bản tốt các Quy chế của ngành kiểm sát nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Vĩnh Khoa- Phó Chánh thanh tra VKSND tỉnh Đồng Tháp - Phó Đoàn kiểm tra thông qua chương trình thanh tra tại VKSND huyện Tháp Mười.

Tuy nhiên, vì những nguyên nhân khách quan hay chủ quan vẫn còn có những thiếu sót nhất định. Để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, Kiểm sát viên và việc quản lý chỉ đạo điều hành của từng đơn vị trong ngành kiểm sát Đồng Tháp. Từ thực tiễn, thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định nghiệp vụ, Lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp ban hành thông báo rút kinh nghiệm chung để các đơn vị nghiên cứu khắc phục, thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Ngọc Tuấn