Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ, Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao...

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Báo cáo viên cấp Trung ương dự và truyền đạt nội dung Nghị quyết tại hội nghị.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 6 điểm cầu gồm: Hà Nội, Văn phòng VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị là nghị quyết rất quan trọng. Nghị quyết thể hiện sự đặc biệt quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy nêu rõ, việc tổ chức hội nghị nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng của Nghị quyết số 35-NQ/TW, từ đó củng cố và tăng cường niềm tin vào Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gắn với nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy khẳng định, từ sự nhận thức và hiểu biết, sẽ giúp cho việc vận dụng, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW vào thực tiễn đạt hiệu quả hơn, từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ VKSND tối cao ngày càng trong sạch, vững mạnh; bản lĩnh, sức chiến đấu của các Đảng bộ, Chi bộ và Đảng viên sẽ được nâng lên.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Báo cáo viên cấp Trung ương đã thông tin, truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35-NQ/TW tại hội nghị 

Theo đó, Nghị quyết nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn đất nước, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị.

Cùng với đó, Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam.

Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Ðổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đã được phê duyệt. Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên in-tơ-nét, mạng xã hội..

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng.

Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động...

Sau Hội nghị này, Lãnh đạo Đảng ủy VKSND tối cao yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các đơn vị xây dựng Chương trình triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban cán sự đảng VKSND tối cao bảo đảm thực chất, hiệu quả.

P.V