Theo đó, năm 2020, các đơn vị của cụm thi đua số 8 tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Các đơn vị chủ động phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung tổ chức tốt các phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội, chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao. Tiếp tục xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất đội ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Chủ đề thi đua của cụm thi đua số 8 năm nay là "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất hiệu quả" 

Tiếp tục hưởng ứng, chủ động, sáng tạo tổ chức có hiệu quả các phong trào như: “Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào thi đua thành lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày thành lập ngành KSND, 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9...

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thực hiện tốt lời dạy của Bác đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”...

Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức phong trào thi đua. Từng đơn vị thành viên trong Cụm thi đua căn cứ vào đặc điểm, tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, xây dựng nội dung, tiêu chí, chủ đề hành động cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện.

Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác chính trị tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao tinh thần trách nhiệm trước công việc, trước nhân dân; đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát lần thứ VI, Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 thống nhất cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt các nội thi đua đã ký kết

Cụm cũng thống nhất thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo khách quan, dân chủ, thực chất, chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề kết hợp làm tốt công tác khen thưởng định kỳ; quan tâm xây dựng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh việc tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng kịp thời những mô hình mới, nhân tố mới, những điển hình tiên tiến.

Tăng cường các hoạt động giao lưu, tham quan, học hỏi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, các điển hình tiên tiến giữa các đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sức lan tỏa, động viên mọi công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Các đơn vị trong cụm thi đua số 8 thống nhất cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt các nội thi đua đã ký kết, đưa phong trào thi đua của Cụm và từng đơn vị phát triển sâu rộng, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, góp phần thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, phục vụ có hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Dự kiến, giao kết thi đua năm 2020 sẽ được tổng kết vào tháng 2 năm 2021 tại VKSND tỉnh Quảng Nam.

Xuân Nha