Trước đây, người Ơ Đu sinh sống ở hai bản Xốp Pột, Kim Hòa, xã Kim Đa (huyện Tương Dương) và một số hộ rải rác ở hai bản của xã Kim Tiến và xã Xá Lượng (huyện Tương Dương). Năm 2006, người Ơ Đu di chuyển về sinh sống tại bản tái định cư Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương, để nhường đất xây dựng Thủy điện Bản Vẽ. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương với những chương trình mục tiêu, dự án đầu tư, hỗ trợ, cuộc sống của người Ơ Đu đã có nhiều đổi thay, diện mạo bản làng có nhiều khởi sắc.