Trong đó, năm 2017: 31 người (án treo 29 người, cải tạo 2 người); năm 2018: 18 người (án treo 16 người, cải tạo 2 người); 8 tháng đầu năm 2019: 6 người án treo. Có được kết quả tốt về số lượng người được xét giảm trong thời gian qua là nhờ sự quan tâm, hướng dẫn của Lãnh đạo, phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh Hải Dương, sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ của các cơ quan có thẩm quyền về thi hành án hình sự (THAHS) cấp huyện và sự công tâm, khách quan của cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện.

Cụ thể, các cán bộ, Kiểm sát viên đã chủ động kiểm sát, rà soát bị án, điều kiện xét giảm, kỹ lưỡng, đảm bảo đúng quy định của Luật THAHS và quy định tại Thông tư liên tịch số 08, 09 ngày 14/8/2012 của liên ngành Trung ương. Qua kiểm sát các trường hợp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, xét giảm thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ đều đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Ninh Giang hướng dẫn UBND xã Đông Xuyên trong công tác lập hồ sơ xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và xét giảm thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ. 

Qua các đợt xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và xét giảm thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ cho các bị án, VKSND huyện Ninh Giang nhận thấy, để nâng cao hiệu quả công tác này, cần phải làm tốt một số nội dung sau:

- Trước tiên, cần phải có sự phối hợp với Cơ quan THAHS Công an huyện tiến hành rà soát danh sách từng trường hợp đảm bảo có căn cứ đủ điều kiện về thời hạn theo quy định (có biên bản và danh sách cụ thể các trường hợp đủ điều kiện kèm theo).

- Yêu cầu Cơ quan THAHS Công an huyện có công văn gửi đến UBND cấp xã kèm theo danh sách đã rà soát và hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện lập hồ sơ ban đầu tại UBND xã. Khi lập, cần xác nhận sao y bản chính để đảm bảo các tài liệu có trong hồ sơ lập đúng với quy định về hành chính tư pháp.

- Sau khi UBND cấp xã có bị án đủ điều kiện làm các thủ tục đề nghị theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08, 09 ngày 14/08/2012 của liên ngành Trung ương, sẽ chuyển cho Cơ quan THAHS – Công an huyện để xem xét đánh giá và tiến hành xác minh việc thực hiện nghĩa vụ án phí, trách nhiệm dân sự, tiền phạt, khấu trừ thu nhập với Nhà nước đối với từng trường hợp và bổ sung vào hồ sơ xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và xét giảm thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ.

- Cơ quan THAHS Công an huyện tiến hành rà soát, phân loại, đánh giá tổng thể toàn bộ hồ sơ xét giảm, rút ngắn cho các bị án. Nếu đủ điều kiện thì ra văn bản đề nghị thời hạn (mức) xét rút ngắn hay giảm cho từng bị án và đề nghị Tòa án cùng cấp mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ. Trong quá trình Cơ quan THAHS Công an huyện lập hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công phối hợp bộ phận kiểm sát thi hành án dân sự để rà soát danh sách các bị án mà Cơ quan THAHS đã lập hồ sơ có liên quan đến nghĩa vụ dân sự để tiến hành yêu cầu Cơ quan THAHS thu thập tài liệu, xác minh các nghĩa vụ dân sự của người chấp hành án theo bản án đã tuyên của từng trường hợp.

- Sau khi lập hồ sơ xét giảm xong, Cơ quan THAHS Công an huyện chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKS cùng cấp để tiến hành kiểm sát quá trình lập hồ sơ, xem xét đánh giá tổng thể tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ xét giảm của Cơ quan THAHS và điều kiện để xem xét có đảm bảo đúng quy định. Trong quá trình VKS nghiên cứu, đánh giá tổng thể, nếu hồ sơ nào đủ điều kiện thì chuyển trả lại cho Cơ quan THAHS để chuyển sang Tòa án để đề nghị mở phiên họp xem xét việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ. Hồ sơ nào còn thiếu các tài liệu, căn cứ điều kiện để được xét rút ngắn, giảm thời gian chấp hành thì yêu cầu Cơ quan THAHS bổ sung cho đầy đủ trước khi chuyển sang Tòa án. Trường hợp nào không đủ điều kiện thì kiên quyết loại bỏ, không xem xét trước khi chuyển sang Tòa án để mở phiên họp. Đây là khâu sàng lọc rất quan trọng.

 - Sau khi hồ sơ được chuyển sang Tòa án, Kiểm sát viên được phân công kiểm sát chặt chẽ thời hạn của Tòa án để mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ (không quá 15 ngày kể từ khi Tòa án nhận được hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ của Cơ quan THAHS chuyển sang); Kiểm sát chặt chẽ việc Tòa án thành lập Hội đồng xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 08, 09 ngày 14/08/2012 của liên ngành Trung ương.

- Khi Tòa án mở phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo, miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ thì Kiểm sát viên được phân công cần chuẩn bị bài phát biểu thể hiện quan điểm của VKS trong việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo và miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ cho các bị án. Trong bài phát biểu cần phân tích đầy đủ quá trình chấp hành pháp luật của người phải thi hành án, UBND xã, người được phân công giám sát giáo dục các bị án và quá trình lập hồ sơ của Cơ quan THAHS Công an huyện, và việc mở phiên họp, thành phần hội đồng, trình tự diễn biến phiên họp ... có đảm bảo đúng quy định hay không.

- Sau khi Tòa án có quyết định xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và miễn giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ thì Kiểm sát viên cần lập phiếu kiểm sát (Đề xuất) các quyết định trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nếu thấy có vi phạm thì cần báo cáo Lãnh đạo Viện để thực hiện quyền kháng nghị hoặc kiến nghị tùy theo mức độ vi phạm, để đảm bảo quyền lợi cho người được xét giảm, đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với người chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước.

Nguyễn Thành Trung