Theo đó, qua kiểm sát việc khởi tố, điều tra các vụ án hình sự 2 cấp cơ quan CSĐT, Công an TP Cần Thơ, VKSND TP Cần Thơ nhận thấy: khi cần làm rõ tiền án, tiền sự của một người có dấu hiệu phạm tội, bị tạm giữ, tạm giam, Cơ quan CSĐT 2 cấp Công an TP Cần Thơ không sử dụng biểu mẫu số 189 ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Công an để yêu cầu phòng hồ sơ nghiệp vụ “trích lục tiền án, tiền sự” mà sử dụng biểu mẫu B5 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BCA ngày 23/7/2014 hoặc sử dụng biểu mẫu B5 này để “yêu cầu tra cứu” là trái quy định.

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT 2 cấp sử dụng biểu mẫu viết phần nội dung thiếu thống nhất như phần nội dung để phục vụ công tác. Khi thì ghi “Điều tra”, “Xác minh tiền án, tiền sự, “Khởi tố”, “xử lý vi phạm hành chính”, “xử phạt vi phạm hành chính”, “Điều tra vụ án”. Cơ quan CSĐT phải xác định rõ mục đích của yêu cầu điều tra cơ bản... chứ không phải để làm rõ tiền án, tiền sự của người có hành vi vi phạm, phạm tội.

Nghiêm trọng hơn các mẫu “yêu cầu tra cứu” góc trái có đóng dấu “Mật” nhưng lại đưa vào lưu trong hồ sơ vụ án hoặc được photo phát hành rộng rãi, quản lý không đúng qui định tại thông tư số 33/2015 ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước.

Việc xác minh về nhân thân của người phạm tội, làm rõ tiền án, tiền sự hay không là căn cứ quan trọng để xác định hành vi của người đó có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không hoặc làm căn cứ định khung hình phạt, căn cứ để áp dụng tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Việc Cơ quan CSĐT 2 cấp Công an TP Cần Thơ sử dụng không đúng biểu mẫu yêu cầu Phòng PV06 trích lục tiền án, tiền sự của người có dấu hiệu hoặc hành vi phạm tội là thực hiện chưa đúng quy định Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Công an, thể hiện chưa thống nhất pháp luật.

Để đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, thống nhất, đúng quy định, Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thực hiện một số nội dung sau:

Khi cần làm rõ tiền án, tiền sự của một người có dấu hiệu phạm tội, bị tạm giữ, tạm giam, lãnh đạo các đơn vị phòng hoặc quận, huyện phải sử dụng thống nhất mẫu “trích lục tiền án, tiền sự”, đúng quy định Thông tư số 61/2017/TT-BCA của Bộ trưởng Công an.

Rà soát lại tất cả hồ sơ tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố hoặc vụ án có khởi tố bị can có “yêu cầu tra cứu” từ ngày 1/1/2018 cho đến nay để rút toàn bộ mẫu “yêu cầu tra cứu” ra khỏi hồ sơ, thay thế bằng biểu mẫu “trích lục tiền án, tiền sự”.

Thông báo rút kinh nghiệm của 2 cấp điều tra, việc sai phạm nêu trên có sự thống nhất ký “yêu cầu tra cứu” của lãnh đạo đơn vị.

Viện KSND TP Cần Thơ cũng yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tổ chức thực hiện, trả lời bằng văn bản cho VKSND TP Cần Thơ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.

Trân Định - Thanh Phong