Theo Công văn số 5311/VKSTC-V15, năm 2018, thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao, công tác đào tạo, bồi dưỡng của VKSND các cấp đã có những chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng được nhu cầu nâng cao năng lực công tác và chuẩn hóa trình độ theo quy định. Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành; mô hình bồi dưỡng tại địa phương đã được nhân rộng với nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Ngành như trực tuyến, theo cụm tỉnh...

Nổi bật là VKSND các địa phương như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng, Phú Thọ, Hải Dương, Tây Ninh... đã chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo ở trong và ngoài Ngành mở các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tại địa phương.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của một số VKSND địa phương, đơn vị còn chưa được quan tâm; số lượng công chức được bồi dưỡng nghiệp vụ chưa nhiều; vẫn còn việc cử công chức đi học chưa đúng đối tượng, chưa đủ tiêu chuẩn…

Cũng theo công văn số 5311/VKSTC-V15, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 4/4/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch số 115/KH-VKSTC ngày 16/9/2016 của Viện trưởng VKSND tối cao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND giai đoạn 2016-2020; để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, đảm bảo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2019 đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong Ngành, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Viện trưởng VKS quân sự Trung ương, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị đánh giá chất lượng công chức và yêu cầu công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị để xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2019; dự kiến số lượng công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, góp ý vào dự kiến kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Ngành.

Đăng ký kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tại địa phương, đơn vị. Đánh giá hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và hiệu quả việc phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của VKSND tối cao và việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của đơn vị (nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị).

Ngoài các nội dung trên, VKSND tối cao cũng yêu cầu: Nhận được công văn này, đề nghị Viện trưởng VKS quân sự Trung ương, Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị thực hiện và báo cáo kết quả về VKSND tối cao (qua Phòng Quản lý đào tạo Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 12/12/2018 (bản in gửi theo đường bưu điện và bản mềm gửi theo địa chỉ email: kehoachdaotaoboiduong.vkstc@gmail.com) để Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành KSND năm 2019 và báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao...

Xem toàn bộ công văn số 5311/VKSTC-V15 tại đây: cv-5311-converted.pdf

P.V