Quy định này quy định việc tiếp nhận, phân loại, chuyển đơn, xếp lưu đơn, theo dõi kết quả xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, yêu cầu, đề nghị ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đối với đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được thực hiện theo quy định khác của Viện trưởng VKSND tối cao.

Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động; các đơn vị thuộc VKSND tối cao; các Viện kiểm sát liên quan đến đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, yêu cầu, đề nghị ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSND tối cao; không áp dụng đối với các Viện kiểm sát quân sự.

Về nguyên tắc tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn, Quy định nêu rõ, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao.

Bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời; bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật công tác của VKSND; bảo đảm sự kiểm tra, đánh giá kết quả việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn.

Bảo đảm sự phối hợp giữa Thanh tra và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết và thông tin, báo cáo kết quả giải quyết đơn.

Về đơn vị đầu mối tiếp nhận, xử lý, quản lý đơn gồm: Thanh tra VKSND tối cao có nhiệm vụ tiếp nhận đơn do Văn phòng VKSND tối cao và các đơn vị chuyển đến, thực hiện phân loại, xử lý đơn, theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Viện trưởng VKSND tối cao về kết quả xử lý đơn, giải quyết đơn theo các quy định tại Quy chế này.

Thanh tra VKSND tối cao là đơn vị đầu mối của VKSND tối cao trong việc quản lý đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSND tối cao.

Về tiếp nhận đơn, Quy định nêu rõ: Văn phòng VKSND tối cao khi tiếp nhận các bì thư gửi đích danh Viện trưởng VKSND tối cao thì chuyển đến Thanh tra VKSND tối cao để phân loại, xử lý.

Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao khi tiếp nhận đơn có nội dung về công tác tổ chức, cán bộ; Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao khi tiếp nhận đơn có nội dung về công tác thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSND tối cao thì tham mưu xử lý, giải quyết; đồng thời chuyển bản sao đơn đến Thanh tra VKSND tối cao để tổng hợp, quản lý.

Các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân khi tiếp nhận đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSND tối cao nhưng không có trách nhiệm tham mưu giải quyết thì chuyển đến Thanh tra VKSND tối cao để xử lý.

leftcenterrightdel
 Cán bộ VKSND tiếp công dân. (Ảnh minh hoạ: Nguồn BVPL)

Thanh tra VKSND tối cao thực hiện việc bóc bì thư gửi đích danh Viện trưởng VKSND tối cao; tiếp nhận đơn do các đơn vị chuyển đến theo khoản 1, 2 và 3 Điều này, đóng dấu “Văn bản đến”, vào sổ hoặc nhập dữ liệu điện tử các đơn đã tiếp nhận.

Cùng với đó, Quy định còn nêu rõ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn, Thanh tra VKSND tối cao thực hiện việc xử lý đơn như sau: Đơn trong hoạt động tư pháp, đơn có nội dung khác được chuyển đến Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp để giải quyết.

Đơn về công tác tổ chức, cán bộ được chuyển đến Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao để giải quyết.

Đơn về công tác thi đua, khen thưởng được chuyển đến Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao để giải quyết.

Đơn về việc thực hiện nhiệm vụ, đơn khiếu nại quyết định xử lý kỷ luật thuộc thẩm quyền của Viện trưởng VKSND tối cao do Thanh tra VKSND tối cao tham mưu giải quyết.

Đối với đơn có nhiều nội dung; đơn có nội dung khác nhưng chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo, Thanh tra VKSND tối cao báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao xem xét, quyết định giao đơn vị cụ thể tham mưu giải quyết.

Việc chuyển đơn được thực hiện bằng văn bản, ghi rõ thời gian, địa điểm, có chữ ký của người giao, nhận, kèm theo danh sách đơn, cùng toàn bộ đơn, tài liệu đã nhận và bì thư.

Xếp lưu đơn đối với các trường hợp sau đây: a) Bì thư bên trong không có đơn (lưu bì thư); b) Đơn không đủ điều kiện thụ lý, bao gồm: Đơn không dùng chữ viết là tiếng Việt; đơn được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng không kèm bản dịch được công chứng; đơn không ghi rõ ngày, tháng, năm và họ, tên, địa chỉ của người viết đơn; không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn.

Đơn khiếu nại không ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại, nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại.

Đơn tố cáo không ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; cách thức liên hệ với người tố cáo và các thông tin khác có liên quan.

Đơn kiến nghị, phản ánh, yêu cầu, đề nghị không ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh, yêu cầu, đề nghị.

Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ, không thể đọc được.

Về trách nhiệm thông báo cho người gửi đơn, đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSND tối cao do đơn vị cuối cùng tham mưu giải quyết có trách nhiệm thông báo cho người gửi đơn biết.

Đơn ngoài lĩnh vực hoạt động tư pháp không thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện trưởng VKSND tối cao, được chuyển đến cơ quan, tổ chức khác thì đơn vị cuối cùng chuyển đơn có trách nhiệm thông báo cho người gửi đơn biết.

Trường hợp lưu đơn, Thanh tra VKSND tối cao có trách nhiệm thông báo cho người gửi đơn biết, trừ trường hợp không rõ họ tên, địa chỉ người gửi đơn.

Ngoài ra, Quy định còn đề cập đến trách nhiệm của Thanh tra VKSND tối cao. Cụ thể, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn, Thanh tra VKSND tối cao có trách nhiệm báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao bằng văn bản về nội dung kết quả đề xuất phân loại, xử lý theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 7 Điều 6; đồng thời, theo dõi, tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Viện trưởng VKSND tối cao về kết quả xử lý, giải quyết đơn được quy định tại Điều 6 Quy định này.

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao và các đơn vị khác (trừ Vụ 12) đã tiếp nhận đơn do Thanh tra VKSND tối cao chuyển đến có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin về kết quả xử lý, giải quyết đơn cho Thanh tra VKSND tối cao để tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu của Viện trưởng VKSND tối cao.

Về cách thức cung cấp thông tin, khi có kết quả xử lý, giải quyết đơn các đơn vị theo quy định tại Điều 8 Quy định này thực hiện chuyển bản sao kết quả xử lý, giải quyết đơn cho Thanh tra VKSND tối cao.

Trường hợp đột xuất, phục vụ báo cáo theo yêu cầu của Viện trưởng VKSND tối cao, Thanh tra VKSND tối cao gửi văn bản đề nghị đến đơn vi phối hợp cung cấp thông tin. Đơn vị được đề nghị có trách nhiệm cung cấp thông tin về kết quả xử lý, giải quyết đơn theo nội dung, thời hạn ghi trong văn bản đề nghị.

P.V