Theo đó, Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân (KSND) yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, tập trung thực hiện một số nội dung, như: Xác định việc hưởng ứng, tổ chức triển khai, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ III là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2018 của ngành, góp phần vào công tác xây dựng đảng, xây dựng ngành KSND, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới, cải cách tư pháp; đề nghị cấp ủy đảng, thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo Tổ tuyên truyền xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, định kỳ kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả về Văn phòng Ban cán sự Đảng VKSND tối cao để theo dõi, báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền (Tạp chí Kiểm sát) để tổng hợp chung, đánh giá, tham mưu lựa chọn tác phẩm gửi tham dự Giải.

Bên cạnh đó, để đảm bảo chủ đề, nội dung tác phẩm sát với thực tiễn hoạt động của ngành cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát năm 2018 là tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, chủ động đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đổi mới công tác tổ chức cán bộ, tăng cường kỷ cương kỷ luật, bản lĩnh, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi công vụ, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu... Đặc biệt quan tâm phản ánh kết quả, bài học kinh nghiệm trong đấu tranh chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ và vai trò của VKSND trong cuộc đấu tranh đó.

Cũng theo nội dung thông báo của Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, đề nghị đồng chí Bí thư cấp ủy phối hợp với Thủ trưởng đơn vị chủ trì; Tổ tuyên truyền tham mưu, đánh giá, chọn ít nhất 01 tác phẩm có chất lượng cao, gửi về Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền của ngành trước ngày 30/10/2018 để tổng hợp, tham mưu cho Ban chỉ đạo lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu của ngành KSND gửi tham gia Giải.

Theo báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, trong năm 2017, các cơ quan báo chí thuộc VKSND tối cao và các đơn vị trong ngành KSND đã quan tâm tổ chức triển khai hưởng ứng, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ hai; mở chuyên mục trên báo, tạp chí, trang tin điện tử về chủ đề này; nhiều đơn vị đã có kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên thâm nhập thực tiễn, nắm bắt kết quả hoạt động, phát hiện các tập thể, cá nhân có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong chuyên môn nghiệp vụ, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên để viết tin, bài, thực hiện các chương trình truyền hình nhằm tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến và hướng tới việc tham gia Giải Búa liềm vàng. Kết quả, đã lựa chọn, gửi Ban tổ chức giải 06 tác phẩm để dự thi, gồm 02 tác phẩm báo in; 02 tác phẩm báo điện tử và 02 tác phẩm truyền hình.

P.V

Cũng theo Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Truyền hình Kiểm sát, các trang thông tin điện tử (website) của các đơn vị trong ngành mở chuyên mục, biên tập, đăng các tác phẩm về chủ đề này. Đồng thời có phương thức phù hợp như tổ chức đọc, xem, dẫn nguồn, tọa đàm, giao lưu với cá nhân, tập thể điển hình... để quảng bá rộng rãi, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong đơn vị, trong ngành và xã hội.