Ông Thăng cho biết, Nghị định 115/NĐ-CP ngày 25/9 và Nghị định 138/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định cụ thể việc miễn thi ngoại ngữ, tin học đối với một số trường hợp.

leftcenterrightdel
Theo ông Thăng, Nghị định 115/NĐ-CP và Nghị định 138/NĐ-CP quy định cụ thể việc miễn thi ngoại ngữ, tin học đối với một số trường hợp. 

“Trước đây, Nghị định 24/2010/NĐ-CP và Nghị định 29/2012/NĐ-CP không quy định cụ thể những trường hợp nào được miễn. Còn việc bỏ hay không bỏ thì Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã trả lời một số lần trên diễn đàn Quốc hội.”- ông Thăng  nói.

Trong Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII vừa rồi về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và cán bộ các cấp bảo đảm thành phần, nhiệm vụ thì trong mục tiêu cụ thể đến 2025-2030 có quy định tỉ lệ phần trăm đối với từng loại cán bộ phải làm việc được trong môi trường quốc tế. Vị trí việc làm nào cần phải có ngoại ngữ, cần phải có tin học trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này sẽ được quy định rất cụ thể trong vị trí, việc làm của từng công việc.

Về vị trí, việc làm, Thứ trưởng Thăng cho biết, Chính phủ đã ban hành 2 nghị định là Nghị định 62 ngày 1/6/2020 có hiệu lực ngày 20/7/2020 về vị trí, việc làm và biên chế tổ chức và Nghị định 106 ngày 10/9/2020 có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 quy định về vị trí, việc làm và số lượng ngày làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Hai nghị định này đã quy định cơ cấu, kết cấu của vị trí việc làm, trong đó có việc mô tả công việc ra làm sao, xác định khung năng lực như thế nào, có cả quy định về ngoại ngữ, tin học, chuyên môn, nghiệp vụ… phù hợp với từng vị trí, việc làm. “Trên tinh thần các nghị định của Chính phủ, Bộ Nội vụ sẽ cùng các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, kể cả những bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành như Bộ Tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng…, hay các bộ quản lý ngành lĩnh vực sự nghiệp,  như y tế, giáo dục, sẽ rà soát lại toàn bộ những quy định về mã số, tiêu chuẩn, chức danh để hoàn chỉnh cho phù hợp.”- ông Thăng nói.

Cũng theo ông Thăng, các Nghị định 115 và 138 về tuyển dụng công chức, viên chức đã quy định thẩm quyền của các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, quy định mã số, tiêu chuẩn xếp lương đối với công chức, viên chức chuyên ngành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ. Trong quá trình thực hiện, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực để triển khai thực hiện cho phù hợp.

Đối với yêu cầu chứng chỉ, ngoại ngữ tin học với giáo viên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục& Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nằm trong kế hoạch rà soát văn bản quy định pháp luật của Bộ. Cụ thể, đây là Thông tư quy định về mã số tiêu chuẩn chức danh, nghề nghiệp của giáo viên mầm non và phổ thông.

“Sau khi nghiên cứu và căn cứ theo khung trình độ quốc gia, trong chương trình đào tạo giáo viên,  chúng tôi có yêu cầu về tin học và ngoại ngữ. Với giáo viên phổ thông đang dạy, chúng tôi sẽ đưa vào chương trình đào tạo bồi dưỡng thường xuyên. Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ, sẽ đưa vào sửa đổi thông tư này.”- ông nói.

Theo kế hoạch, Thông tư này sẽ được ban hành trong tháng 12 năm nay.


Thanh Dịu