Trả lời:

 Việc vay mượn tiền không bắt buộc phải lập thành văn bản, tuy nhiên để có căn cứ khởi kiện và bảo vệ quan điểm khi được cơ quan chức năng xem xét giải quyết, bạn cần thu thập đầy đủ các chứng cứ liên quan đến việc vay mượn, giao nhận tiền như tin nhắn, ghi âm, ghi hình, giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng....

Điều 466 Bộ luật dân sự 2015 về nghĩa vụ trả nợ của bên vay quy định như sau:

"1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5. Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

a) Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này;

b) Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác".

 
Căn cứ theo quy định trên thì người vay có trách nhiệm trả nợ cho bạn đúng thời hạn mà hai bên đã thỏa thuận. Trường hợp bên vay vi phạm nghĩa vụ trả nợ thì bạn có thể khởi kiện để yêu cầu Tòa án buộc bên vay phải thực hiện nghĩa vụ của mình.

Luật sư: Trần Văn Kiệm