Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực
Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp có nhiều chuyển biến tích cực07/01/2021 15:41
Góp ý dự thảo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Góp ý dự thảo Danh mục phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp14/08/2020 15:00
Nâng cao chất lượng công tác phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Nâng cao chất lượng công tác phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp02/03/2020 14:41
Chuẩn bị Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân
Chuẩn bị Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân06/02/2020 20:03
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển biến tích cực
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp chuyển biến tích cựciconvideo
17/01/2020 14:25
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp chuyển biến tích cực
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp chuyển biến tích cực17/01/2020 11:02
Xác định kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp là khâu công tác đột phá
Xác định kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp là khâu công tác đột phá08/01/2020 14:58
Xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát gần dân, hiểu dân và vì dân
Xây dựng hình ảnh ngành Kiểm sát gần dân, hiểu dân và vì dân25/12/2019 15:45
Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Kiểm sát trực tiếp việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp02/12/2019 16:54
Ký kết quy chế liên ngành về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Ký kết quy chế liên ngành về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp28/08/2019 17:47
Nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động pháp04/07/2019 14:38

Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực

(BVPL) - Năm 2020, Vụ Kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp VKSND tối cao (Vụ 12) được ghi nhận có nhiều đổi mới, sáng tạo, đột phá trong công tác cán bộ, công tác báo cáo và công tác tiếp công dân...