Bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
Bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới09/07/2020 16:20
Bộ trưởng Công an bổ nhiệm 3 tân Cục trưởng
Bộ trưởng Công an bổ nhiệm 3 tân Cục trưởng04/09/2019 10:30
Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an
Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an30/08/2019 14:37

Bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.