Đó là, triển khai đầu tư nguồn điện mặt trời tại Côn Đảo (1,5 MWp) và Phú Quý (1MWp); Hoàn thành lắp đặt 13 MWp điện mặt trời áp mái tại các đơn vị Điện lực và trạm biến áp trước ngày 30/6/2019; Hoàn thành chỉ tiêu lắp đặt 95 MWp điện mặt trời áp mái của khách hàng đến hết ngày 31/12/2019.

Giải pháp tiết kiệm điện 2019

Tổng công ty giao các Công ty Điện lực lo thực hiện chỉ tiêu sản lượng điện tiết kiệm bằng 1,5% so với sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2019; Các Công ty Điện lực lập kế hoạch triển khai chi tiết thực hiện trong năm 2019 và phân công cụ thể các hạng mục thực hiện ở cấp Điện lực (thời điểm triển khai, theo dõi, tổng kết…chi phí từng hạng mục theo kế hoạch; lưu ý biên chế hồ sơ hệ thống về công tác tiết kiệm điện tại các Điện lực trực thuộc). 

leftcenterrightdel
Nhân viên điện lực đang thi công đường dây điện

Triển khai Văn bản số 8383/EVN SPC-KGMBĐ ngày 30 tháng 10 năm 2017 của EVN SPC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai Chỉ thị số 6628/CT-EVN ngày 14 tháng 12 năm 2018 về việc thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan, công sở của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; (đính kèm Chỉ thị số 6628/CT-EVN).

Tổ chức bộ máy theo dõi, giải đáp, tư vấn các nội dung về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. các Chương trình/Đề án hỗ trợ tiết kiệm điện được EVN SPC, các đơn vị thành viên đã và đang triển khai; Chi phí tiết kiệm điện EVN SPC phân bổ trên cơ sở xem xét chương trình, kế hoạch các đơn vị xây dựng cho năm 2019. Tháng 7/2019 EVN SPC sẽ sơ kết công tác, đánh giá hiệu quả và cân đối chi phí giữa các đơn vị theo nguyên tắc đảm bảo chi phí thực hiện các hạng mục TKĐ phù hợp với chỉ đạo của Tổng công ty và đặc thù quản lý kinh doanh của các công ty điện lực.

leftcenterrightdel
Bất kể nắng mưa, các công nhân EVN SPC vẫn lo hoàn thành nhiệm vụ 

Đối với các Chương trình triển khai theo diện rộng ở 21 tỉnh/thành phố, Tổng công ty có văn bản hướng dẫn cụ thể gửi đến các công ty điện lực để thực hiện; Từng Đơn vị Điện lực cập nhật nội quy TKĐ của cơ quan; có chế độ kiểm tra, nhắc nhở qua xét thưởng hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng hoặc từ phong trào thi đua của đơn vị; phát động Chương trình thi đua TKĐ đối với Hộ gia đình CBCNV, Đơn vị (Điện lực, Phòng, Ban, Phân xưởng) có sự phối hợp liên tịch giữa Chính quyền, Công đoàn, các tổ chức đoàn thể đơn vị.

Công tác phối hợp địa phương

Các công ty Điện lực phối hợp Sở Công Thương trình UBND Tỉnh/Thành phố tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện TKĐ trên địa bàn trong năm 2019. Vận động tỷ lệ TKĐ cụ thể cho từng khối: Cơ quan hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, Doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, tiêu dùng dân cư và các giải pháp triển khai, kiểm tra, đánh giá; UBND tỉnh/thành phố hoặc quận/huyện/thị xã ban hành chỉ tiêu phân bổ sản lượng điện tiêu thụ đối với từng cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc địa bàn quản lý; Tăng cường tuyên truyền các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các chương trình quản lý phía nhu cầu (DSM) và chương trình điều chỉnh phụ tải tới các khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm theo quyết định ban hành hằng năm của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1221/QĐ-TTg danh sách khách hàng trọng điểm năm 2017).

leftcenterrightdel
Các công nhân đang kiểm tra vận hành điện tại trạm biến áp Phú Quốc 

Tổ chức Hội nghị phổ biến và triển khai Chỉ thị TKĐ do UBND tỉnh/thành phố chủ trì có sự tham gia của các quận/huyện, sở, ngành, đoàn thể, Hiệp hội doanh nghiệp…; thống nhất tiêu chí khen thưởng các Cơ quan cấp tỉnh/thành phố/quận/huyện, Doanh nghiệp tiêu biểu về TKĐ (tặng Bằng khen của UBND tỉnh/thành phố/quận/huyện và giải thưởng từ kinh phí của Điện lực); đồng thời quảng bá các chương trình, sự kiện truyền thông về TKĐ năm 2019 sẽ tổ chức tại địa phương; vận động ban/ngành/đoàn thể và UBND các cấp phối hợp thực hiện.

Phi Sơn