leftcenterrightdel
Người bệnh đề nghị thanh toán trực tiếp nộp bản sao liên 1 của hóa đơn đã mất 
Theo đó, BHXH Thành phố thực hiện giám định và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho những trường hợp hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT không có bản gốc hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) do người bệnh làm thất lạc bản gốc hóa đơn GTGT, đã được cơ sở khám, chữa bệnh cấp lại bản sao hóa đơn GTGT có đóng dấu của cơ sở khám, chữa bệnh. Công văn hướng dẫn cụ thể việc thực hiện như sau:

Người bệnh đề nghị thanh toán trực tiếp nộp bản sao liên 1 của hóa đơn đã mất, trên bản sao hóa đơn phải có ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cơ sở khám, chữa bệnh kèm theo biên bản giữa cơ sở khám, chữa bệnh và bệnh nhân về việc mất liên 2 hóa đơn để làm chứng từ thanh toán.

Đồng thời, có đơn trình bày việc mất hóa đơn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT bản gốc và cam kết chỉ đề nghị thanh toán trực tiếp với cơ quan BHXH một lần duy nhất bằng hóa đơn bản sao. Trong trường hợp tìm được hóa đơn bản gốc, bệnh nhân sẽ có trách nhiệm nộp lại cho cơ quan BHXH và không đề nghị thanh toán lần 2.

Đối với BHXH các quận, huyện, thị xã nơi tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra và xác nhận chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp có hóa đơn bệnh nhân báo mất, đồng thời chuyển hồ sơ để BHXH Thành phố (Phòng Giám định BHYT 2) thẩm định và lập mẫu C78-HD. Việc thực hiện chi trả cho người bệnh khi hồ sơ được BHXH Thành phố phê duyệt.

BHXH huyện khi nhận và thẩm định hồ sơ thanh toán trực tiếp phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu với danh sách các bệnh nhân đã thanh toán trực tiếp bằng hóa đơn bản sao theo Thông báo của BHXH Thành phố, đảm bảo không thanh toán trùng lắp chi phí khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT.

Phòng Giám định BHYT 2 cần thực hiện rà soát, kiểm tra và lập Tờ trình xin ý kiến lãnh đạo BHXH Thành phố về việc thanh toán trực tiếp cho bệnh nhân bằng hóa đơn bản sao (trong Tờ trình xác nhận chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp có hóa đơn bệnh nhân báo mất, đồng thời sẽ chịu trách nhiệm theo dõi đảm bảo hóa đơn đã mất chỉ được thanh toán 1 lần duy nhất).

Đồng thời, lập bảng thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT (Mẫu số C78-HD) chuyển Phòng Kế hoạch - Tài chính thẩm định. Nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp được phê duyệt từ phòng Kế hoạch - Tài chính chuyển cho BHXH huyện thực hiện chi trả cho người bệnh.

Bên cạnh đó, theo dõi và Thông báo danh sách các bệnh nhân đã được thanh toán trực tiếp bằng hóa đơn bản sao trong năm ngay khi có phát sinh, gửi phòng Kế hoạch - Tài chính và BHXH huyện để kiểm tra, đối chiếu khi nhận hồ sơ và khi thẩm định, đảm bảo tránh thanh toán trùng.

Phòng Kế hoạch - Tài chính nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp từ phòng Giám định BHYT 2, thẩm định, trình ký lãnh đạo BHXH Thành phố. Sau đó, thực hiện chi trả cho bệnh nhân với các hồ sơ do BHXH Thành phố tiếp nhận. Chuyển hồ sơ đã hoàn thiện cho Phòng Giám định BHYT 2 nếu hồ sơ do BHXH huyện tiếp nhận.

Công văn cũng nêu rõ, khi thẩm định hồ sơ thanh toán trực tiếp phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu với danh sách các bệnh nhân thanh toán trực tiếp bằng hóa đơn bản sao theo Thông báo của BHXH Thành phố, đảm bảo không thanh toán trùng lắp chi phí khám, chữa bệnh cho người tham gia BHYT./.

Ngọc Anh.

Ngọc Anh