Ngày 5/9, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho ông Nguyễn Thành Minh, nguyên là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch của Bộ.
 


Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang mong muốn, với chức năng nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là quản lý biển và hải đảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thành Minh phát huy được sức mạnh đoàn kết trong đơn vị, nâng cao trình độ nghiệp vụ và chất lượng công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, được thành lập năm 2008 theo quyết định của Thủ tướng.

Cơ quan này có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo, thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.
 

Theo Vietnam+