Các nội dung đưa ra lấy ý kiến trong cuộc họp chiều 6/6 để trình tại kỳ họp HĐND TP lần thứ 7 bao gồm: Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng và danh mục các công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018; Chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ;

Điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 119/2015/NQ - HĐND thành phố về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị xã hội phường, xã, dưới phường xã; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

leftcenterrightdel
Các đại biểu quyết thông qua các nội dung sẽ thảo luận tại kỳ họp HĐND TP lần thứ 7 khóa IX 

Sau khi nghe các đại biểu báo cáo, thảo luận về các nội dung, Chủ tịch UBND TP - Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các ngành chức năng rà soát các loại danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; đồng thời xin ý kiến Thường trực Thành ủy về Chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ

UBND TP.Đà Nẵng cũng thống nhất thông qua nội dung trình HĐND TP điều chỉnh nội dung Nghị quyết  số 119/2015/NQ- HĐND thành phố về quy định mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị xã hội phường, xã, dưới phường xã…

Đối với báo cáo thu chi ngân sách và tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, UBND TP.Đà Nẵng thông qua các số liệu chỉ tiêu cơ bản. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP - Huỳnh Đức Thơ cũng yêu cầu các Sở, ban ngành, quận, huyện khẩn trương rà soát lại các số liệu, chỉ tiêu tăng trưởng để nhận định, đánh giá sát đúng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của  năm 2018 và dự báo kế hoạch năm 2019.

Xuân Nha – Lê Hoa