Fati gia hạn với Barcelona, điều khoản phá vỡ hợp đồng 1 tỷ euro