Được biết, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng do bà Nguyễn Thị Hồng - Thống đốc NHNN làm Trưởng ban; ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc NHNN làm Phó Trưởng ban thường trực; ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc thường trực NHNN làm Phó Trưởng ban.

leftcenterrightdel
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước 

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng có các Ủy viên là Thủ trưởng/ đại diện các đơn vị, Vụ, Cục, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc NHNN; NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội, NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, một số ngân hàng thương mại… Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có các nhiệm vụ:

Chỉ đạo việc xây dựng, triển khai các chủ trương, nghị quyết, chiến lược, kế hoạch, cơ chế chính sách của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, xây dựng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số và tạo điều kiện cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chỉ đạo thống nhất trong toàn ngành về hoạt động chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, tham mưu, giúp Thống đốc NHNN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Ngân hàng trong việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch, giải pháp nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong lĩnh vực ngân hàng.

Tham mưu, giúp Thống đốc NHNN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành Ngân hàng trong việc nghiên cứu, xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch, giải pháp nhằm tiếp tục cải cách hành chính và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số tại NHNN.

Cùng với đó, chỉ đạo tổ chức triển khai và sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số ngành Ngân hàng, phát triển Chính phủ điện tử tại Quyết định số 810/QĐ-NHNN ngày 11/5/2021 của Thống đốc NHNN phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Thống đốc NHNN cũng đã ra quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Ngân hàng. Tổ công tác do ông Phạm Tiến Dũng - Phó Thống đốc NHNN làm Tổ trưởng; Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin làm Tổ phó thường trực; Vụ trưởng Vụ Thanh toán làm Tổ phó Tổ công tác.

Tổ công tác có các Ủy viên là đại diện các đơn vị, Vụ, Cục, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc NHNN; NHNN chi nhánh thành phố Hà Nội, NHNN chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, một số ngân hàng thương mại…

Như Ý