Theo đó, căn cứ các quy định, hướng dẫn về hóa đơn điện tử đã được ban hành, Tổng cục Thuế cho biết, trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thì doanh nghiệp đó phải mua hóa đơn của cơ quan Thuế hoặc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế.

Tổng cục Thuế cũng thông tin, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định về hóa đơn, chứng từ điện tử thay thế và xây dựng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 của Chính phủ. Do vậy, Cục Thuế địa phương hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế có thể mua hóa đơn trong thời gian 12 tháng.

Khi hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp, cũng như theo đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 2 ngày làm việc, cơ quan Thuế sẽ có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng. Việc tự tạo hóa đơn có thể theo hình thức như: tự in, đặt in, hoặc hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện thì có thể tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Nguyễn Anh