leftcenterrightdel
 Giá các mặt hàng xăng tại kỳ điều hành ngày hôm nay giảm so với trước.

Cụ thể, kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới và sự biến động tỉ giá VND/USD cũng như các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, không trích lập, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Về giá bán lẻ, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 21.759 đồng/lít (giảm 518 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 760 đồng/lít;

Còn xăng RON95-III, sau khi điều chỉnh có giá bán không cao hơn 22.519 đồng/lít (giảm 694 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Mặt hàng dầu điêzen 0.05S có giá bán lẻ không cao hơn 19.747 đồng/lít (giảm 90 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Ngoài ra, tại kỳ điều hành này, mặt hàng dầu hỏa và dầu madút tăng so với giá bán lẻ hiện hành.

Theo đó, giá bán lẻ dầu hỏa là 19.931 đồng/lít (tăng 29 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Giá dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 17.538 đồng/kg (tăng 25 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 30 tháng 5 năm 2024.

Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 30 tháng 5 năm 2024 đối với mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15h ngày 30 tháng 5 năm 2024 đối với mặt hàng tăng giá.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới và sự biến động tỉ giá VND/USD cũng như các quy định hiện hành, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Theo đó, không trích lập, không chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Về giá bán lẻ, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán lẻ không cao hơn 21.759 đồng/lít (giảm 518 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 760 đồng/lít;

Còn xăng RON95-III sau khi điều chỉnh có giá bán không cao hơn 22.519 đồng/lít (giảm 694 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Mặt hàng dầu điêzen 0.05S có giá bán lẻ không cao hơn 19.747 đồng/lít (giảm 90 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Ngoài ra, tại kỳ điều hành này, mặt hàng dầu hỏa và dầu madút tăng so với giá bán lẻ hiện hành.

Theo đó, giá bán lẻ dầu hỏa là 19.931 đồng/lít (tăng 29 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Giá dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 17.538 đồng/kg (tăng 25 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 30 tháng 5 năm 2024.

Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15h ngày 30 tháng 5 năm 2024 đối với mặt hàng giảm giá, không sớm hơn 15h ngày 30 tháng 5 năm 2024 đối với mặt hàng tăng giá.


Nguyễn Anh